Závislosti tínedžerov

Závislosti tínedžerov
Zdroj: bigstockphoto.com

Človek si už odpradávna vytváral vzťah k veciam či činnostiam na základe zmyslovej skúsenosti alebo učenia. Drogy a závislosť sa stali v moderných dejinách ľudstva problémom, ktorého sa po čase chceli zbaviť a dokonca mu predchádzať, aj keď zo začiatku to nikdy nevyznievalo ako problém alebo tragédia.

Ľudia v mladom veku sa postupne, ale istotne dostávajú do pozornosti drog. Najskôr prichádza opar tabakového dymu, neskôr či súbežne skúsenosť s drinkom. Mladý človek sa tomu nevyhne.

Ponuka drog je veľká a zvedavosť neuspokojená. Navyše, nuda a partia urobia pri prekonávaní počiatočného ostychu veľa.

Prečo však potom hovoríme, že závislosť od návykových látok a činností u detí a mládeže je nebezpečná?

  • Závislosť u mladých sa vyvíja oveľa rýchlejšie ako u dospelých.
  • Mladí ľudia znesú oveľa menšiu dávku drog a majú sklon k riskovaniu.
  • Mladí ľudia radi kombinujú užívanie viacerých návykových látok naraz.

Droga č. 1 – Alkohol

Čistý alkohol bol prvýkrát získaný až v 11. storočí n. l. na juhu Talianska. Dostal názov „al kuhul“, čo je arabský výraz pre „niečo  najlepšie“. Alkohol vstúpil do ľudského života, pretože najskôr ľuďom pomáhal a spríjemňoval život. Ľuďom vyhovovali najmä tie vlastnosti alkoholu, ktoré sa mohli využiť v lekárstve. O blahodarných účinkoch alkoholu nájdeme svedectvo v prácach antického lekára Hippokrata (460 – 370 p. n .l.) a filozofa a lekára Ibn Sína – Aviccenu (980 –1037).

Dnešní mladí ľudia majú počas štúdia na základnej škole až v 20 percentách skúsenosť s pocitom podnapitosti. Skúsenosti s podnapitosťou rastú priamo úmerne s vekom, čím je mládež staršia, tým má viac skúseností s pocitmi opitosti. Skúsenosti s užívaním piva, vína a destilátov presahujú u detí navštevujúcich základnú školu 50 percentnú hranicu.

Droga č. 2 – Tabak

Približne do roku 1500 nebolo v Európe fajčenie tabaku objavené. Ľudia do 16. storočia nevedeli, čo je to tabak a nevedeli predstaviť ani ako vyzerá, či kde sa pestuje. Situácia sa zmenila objavom Ameriky, keď bol Krištof Kolumbus prívetivými domorodcami ponúknutý tabakom. Tabak podľa príkladu náčelníkov kmeňov fajčil pomocou trubičiek, ktoré na jednom z koncov horeli. Takto historicky začali Európania spoznávať omamný účinok tabaku a prejavy závislosti, ktoré nepovažovali za problém.

Jedným z indikátorov možného vzniku závislosti je doba, kedy si človek po prebudení musí zapáliť cigaretu. U mladých ľudí je indikátorom rizika myslenie na cigaretu hneď ráno po prebudení. Podľa posledných prieskumov  až 17 percent mladých ľudí vo veku 13 – 15 rokov myslí po prebudení na cigaretu. Je to neklamný príznak možného budúceho problému a spojitosti s užívaním alkoholu a iných legálnych návykových látok. Po čase mladí ľudia, ktorí majú za sebou skúsenosti s legálnymi návykovými látkami, častokrát zo zvedavosti prejdú aj k tým nelegálnym, ktorých prechovávanie u osôb zakazujú právne normy.

Marihuana

Fajčením tejto rastliny vzniká u mladých ľudí eufória a pôžitok. Posledné dáta z medzinárodného prieskumu správania sa 16-ročných naznačujú, že približne 18 percent chlapcov fajčilo počas minulých dní marihuanu či hašiš. U dievčat sa jedná o 7 percent výskyt. Pred štyrmi rokmi marihuanu fajčilo iba 10 percent chlapcov a 9 percent dievčat.

Ďalšie drogy

Medzi ďalšie sledované drogy v našej a európskej populácii evidujeme diskotékové drogy, respektíve metaamfetamíny, pervitín, trankvilizéry, anabolické steroidy a iné. Jedným z ďalších módnych hitov je kombinácia užívania alkoholu a liekov. Naša veda a medicína už dokonale spoznala vlastnosti a účinky jednotlivých drog na ľudský organizmus a psychiku. Máme zmapovanú epidemiologickú  situáciu v užívaní drog, máme ustálené diagnostické kritériá a liečebné postupy.

Na druhej strane nám chýba systém, ktorý by vedel mladých ľudí odradiť či pomohol oddialiť prvé skúsenosti s návykovou látkou. Systém preventívnej činnosti roky vychádzal z modelu odstrašovania a zakazovania užívania legálnych i nelegálnych látok, ktoré generácie minulé i súčasné tak dôverne poznajú. Skúsenosť ľudstva s drogami je príkladom toho, že navzdory negatívnym následkom dlhodobého užívania drog, sú tabak a alkohol drogami, ktorých spotreba a výskyt užívania u mladej populácie stále nedosiahol vrchol.

Na druhej strane máme látkové drogy, ktorý súčasný právny systém pokladá za zakázané a ich prechovávanie, držbu, pokladá za trestný čin. Zdá sa, že tento nástroj mladých ľudí dostatočne „neodstrašil“, keďže trendom je narastajúca skúsenosť mladých s fajčením marihuany, extázy a iných povzbudzujúcich drog, ktoré ovplyvňujú správanie i prežívanie človeka.

Nebezpečné nelátkové závislosti

Okrem látkových závislostí alebo drog, ktoré všetci dobre poznáme, existujú aj formy nelátkových závislostí. Sú rôzne v prejavoch, formách či vo výskyte v populácii. Spomenieme modernú závislosť na internete, ktorému holduje čím ďalej tým viac mladých ľudí. Vlády sveta a médiá často podporujú rozvoj tejto závislosti tým spôsobom, že prezentujú pripojenie k internetu v domácnostiach ako bežnú súčasť vybavenia každej domácnosti.

Predháňajú sa v štatistikách o pokrytí, rýchlosti a prieniku na trh. Pritom hodiny strávené na internete vedú mladého človeka k jednostrannej záťaži a oddeľujú ho od prežívania spoločných chvíľ s priateľmi. Internet postupom času nahrádza rodinu, priateľov a zážitky. Častokrát to nie je médium, ktoré sprostredkováva informácie a zábavu, ale cieľ a neskôr únik či z núdze cnosť, ktorá môže viesť opakovaným posilnením k závislosti.

U dievčat sa v súvislosti so súčasným ideálom a kultom tela vyvíja pocit nespokojnosti a nedokonalosti v konfrontácii s obrazom vlastného tela. Nutkavé myšlienky, ktoré neustále vedú mladú dámu ku kontrole hmotnosti a kriviek vlastného tela pred zrkadlom. Nasledujú opakované záchvaty prejedania a následného zvracania. Model mentálnej bulímie rúca predstavu o peknej a štíhlej postave bez prejavov duševnej poruchy.

Medzi ďalšie prejavy správania, ktoré sa podobne ako predošlé, nenachádzajú v Medzinárodnej klasifikácii chorôb, je závislosť na práci. Moderný fenomén súvisí s modelom manažéra, ktorý všetko vyrieši a stihne včas. Najhoršie na tom je, že závislosť na práci nevníma samotný závislý, ale skôr najbližšie okolie či partner. Vzhľadom k tomu, že od doby, kedy sa problém začína riešiť do doby, kedy sa vyrieši, uplynie pomerne veľa času. Diagnóza závislosti na práci je považovaná u firiem za výhodu. Na druhej strane, u najbližších, to prináša roky utrpenia a potláčania problémov so zdravím závislého i vlastného, trpiaceho.

V súvislosti s výskytom a prejavmi drogovej a inej závislosti u detí a mládeže je potrebné zdôrazniť, že jednou z najdôležitejších výziev pre zdravotníctvo je v súčasnosti podpora zdravia. Podpora zdravia je zameraná na mladých ľudí s cieľom rozvíjania všestrannosti a zameranosti na záujmy, ktoré nachádzajú svoj odraz v spoločnej ľudskej činnosti. Mladý človek ľahko podlieha módnym vplyvom svojej doby, rád napodobňuje správanie dospelých, je zvedavý.

Úlohou verejného zdravotníctva, respektíve podpory zdravia, je pomôcť nájsť možnosti a skryté rezervy u mladého človeka. Podporovať zdravé kritické i sebakritické myslenie s akcentom na perspektívy do budúcnosti s cieľom spoločenského a pracovného uplatnenia. Akákoľvek forma závislosti tieto ciele nepodporuje, ale je v rozpore so zdravým sebauplatnením a osobnostným rozvojom.

Autor článku: PhDr. Róbert Ochaba, časopis Bedeker zdravia

Dátum zverejnenia: