Odborníci i rodičia diskutovali o podpore práv autistov u nás i v Nórsku

Seminár o návrhu osobitných opatrení na dosiahnutie faktickej rovnosti osôb s autizmom v Slovenskej republike a skúsenostiach Nórska v tejto oblasti sa dnes uskutočnil v Bratislave. Okrem lekárov, psychológov, pedagógov, sociálnych pracovníkov zo Slovenska sa na ňom zúčastnili aj lektori z Nórska, ktorí sa venujú tejto problematike.

V centre pozornosti účastníkov seminára bola druhá časť výskumného projektu Podpora práva autistických osôb na rovnaké zaobchádzanie prostredníctvom systému osobitných opatrení. Odzneli príspevky odborníkov o diagnostike, intervencii a systéme starostlivosti o osoby s autizmom v Nórsku a o zamestnávaní osôb s týmto postihnutím v tejto krajine, o opatreniach pre oblasť včasnej diagnostiky a terapie v SR, osobitne o opatreniach týkajúcich sa detí predškolského veku a v období školského veku. Hovorilo sa takisto aj o otázkach týkajúcich sa bývania, možností zamestnania či trávenia voľného času autistov. Ako pre TASR povedal člen Spoločnosti pre pomoc osobám s autizmom (SPOSA) a koordinátor uvedeného projektu Ivan Štubňa, okrem včasnej diagnostiky a liečby osôb s autizmom, najmä ich podchytenie v detskom veku je potrebné tiež informovať širokú verejnosť o tomto ochorení. Nie je to len problém rodín, ktoré majú takto postihnutého člena, ale celej spoločnosti i štátu. Najmä keď deti s autizmom vyrastú a nemôžu sa o nich už starať rodičia.

Za veľmi dôležité a potrebné opatrenia Štubňa označil vytvorenie a vedenie registra rizikových detí, včasné orientačné psychologické vyšetrenia detí vo veku jeden a pol, dva a tri roky či spoluprácu odborníkov - pediatrov, liečebných pedagógov, psychológov a pod. Najdôležitejšie je podľa neho obdobie prvých šiestich rokov života dieťaťa s autizmom. Vyzdvihol takisto dôležitosť individuálneho plánu rozvoja osobnosti, vzdelávacieho plánu, plánu sociálneho rozvoja osôb s autizmom, poradenstvo a pomoc rodinám, ktoré majú člena s týmto problémom. Spomenul skúsenosti z Nórska, kde starostlivosť o autistov poskytuje obec, nemocnica i štát. Obce tam napríklad financujú pomoc koordinátora, ktorý dohliada na starostlivosť o autistické deti.

Ako ďalej odznelo na stretnutí, na Slovensku je problém s integráciou autistických detí do materských či základných škôl, chýba kontinuita starostlivosti o žiakov s autizmom po skončení základnej školy. Chýba takisto ponuka vhodných stredných škôl pre tieto deti. V Európe je trend integrovať deti s autizmom, ale na Slovensku spoločnosť na to nie je pripravená. Určitým riešením by bolo zriadenie habilitačných centier zameraných na nácvik zručností u osôb s autizmom. Predpokladá sa tiež rozvoj zariadení sociálnych služieb pre ľudí so zdravotným postihnutím v budúcich rokoch. Dnešný seminár usporiadala SPOSA. Je to národná mimovládna organizácia na Slovensku, ktorá sa venuje problematike autizmu od roku 1994. Vznikla z potrieb komunity rodín s členom postihnutým autizmom. V súčasnosti združuje 17 organizačných jednotiek na celom Slovensku.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: