Pacienti psychiatrického stacionára I. psychiatrickej kliniky UNLP Košice a LF UPJŠ ponúkajú výrobky s vianočnou tematikou

Začala sa predajná výstava výrobkov pacientov psychiatrického stacionára I. psychiatrickej kliniky v hale návštev Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice, ktorá potrvá až do piatku. Návštevníci nemocnice si budú môcť za symbolický príspevok zakúpiť produkty terapeutického procesu arteterapie a ergoterapie pacientov. V ponuke budú predovšetkým rôzne ozdobné predmety s vianočnou tematikou ako ikebany, svietniky, sviečky, anjeli z koráliek, ale i obrázky, batiky a vianočné pozdravy. Výstava bude denne od deviatej rána do 12. hodiny, v stredu sa čas predaja predĺži do 15. hodiny. Výťažok z dobrovoľných príspevkov záujemcov sa použije na zakúpenie nových materiálov pre arteterapiu a ergoterapiu v psychiatrickom stacionári.

„Hlavným cieľom predajnej výstavy nie je ekonomický prospech, ale destigmatizácia pacientov - aby získali pocit, že produkt ich rúk je prospešný pre spoločnosť a dokáže niekoho zaujať, potešiť. Pozitívom je aj skutočnosť, že sú pacienti ochotní postaviť sa za svoju diagnózu a zúčastniť sa osobne predaja svojich výrobkov. V hale návštev bude vždy jeden člen personálu a jeden pacient-dobrovoľník,“ hovorí liečebná pedagogička Mgr. Andrea Orosová, PhD.

V psychiatrickom stacionári I. psychiatrickej kliniky Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice a LF UPJŠ sú liečení pacienti s rôznymi psychiatrickými diagnózami – s neurotickými a afektívnymi poruchami, obsedantnou poruchou, depresiami, schizofréniou, poruchami osobnosti či so závislosťami. Ide o ľudí, ktorí nevyžadujú hospitalizáciu, no potrebujú podporu a oporu pri zhoršení ich psychickej poruchy či choroby, prípadne pacientov preliečených na I. psychiatrickej klinike, ktorým psychiatrický stacionár pomáha pri návrate z nemocnice do reálneho života. Umožní im nadobudnúť chýbajúce sociálne zručnosti pre spoločenský kontakt, lepšie zvládnuť návrat k bežným potrebám, začleniť sa znovu do spoločnosti a podpisuje sa pod celkové zlepšenie ich psychického stavu. Jeho cieľom je udržať ľudí v aktivite a spoločenskom kontakte, pretože komunikácia, činorodosť a celková psychosociálna rehabilitácia je pre pacientov s psychickými problémami veľmi užitočná. Napomáha prechádzať vyčleneniu zo zdravého fungovania v spoločnosti, pretože izolácia im neprospieva.

„Do stacionára prichádzajú pacienti v pracovných dňoch ráno o deviatej a program majú zhruba do 15. hodiny. V náplni máme okrem spomínanej arteterapie a ergoterapie aj muzikoterapiu, biblioterapiu, pohybovú terapiu, rôzne formy relaxačných techník, nácvik sociálnych zručností aj v teréne, hrové a záujmové aktivity. V rámci programu chodievame na výlety, divadelné predstavenia, navštevujeme múzeá, galérie, ZOO i botanickú záhradu. Ponúkame poradenstvo a spoluprácu pre príbuzných a priateľov našich pacientov, venujeme sa i správnej výžive a vhodnému životnému štýlu. Súčasťou aktivít je aj práca s príbuznými či rôzne programy, napríklad venované zdravej výžive,“ vysvetľuje Mgr. Andrea Orosová, PhD.

V pychiatrickom stacionári I. psychiatrickej kliniky sú liečené skôr mladšie vekové ročníky a liečba trvá šesť až osem týždňov. Jeho kapacita je 25 pacientov a v priemere ich do stacionára prichádza asi dvadsať denne. Činnosť stacionára zabezpečujú štyria pracovníci – lekár, liečebný pedagóg, psychológ a zdravotná sestra. Stacionár funguje pri I. psychiatrickej klinike Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice a LF UPJŠ zhruba päť rokov a zachytáva najnovšie trendy v liečbe psychických porúch. Situovaný je v lôžkovej časti monobloku na Triede SNP 1, kam sa presťahoval po odovzdaní bývalého psychiatrického pavilónu univerzitnej nemocnice Detskej fakultnej nemocnici. Jeho nové priestory sú veľkorysejšie než pôvodné, keď bol umiestnený v suteréne. K dispozícii je centrálna terapeutická a relaxačná miestnosť, vyšetrovňa a jedáleň s kuchynkou, pribudla samostatná pracovná miestnosť na ergoterapiu (prácu s hlinou či farbami) a šatňa.

I. psychiatrická klinika UN L. Pasteura Košice a LF UPJŠ sa špecializuje sa na liečbu úzkostných porúch (so zameraním na panické poruchy a OCD), afektívnych porúch (depresií a bipolárnych porúch) a porúch osobností, pričom umožňuje pacientom absolvovať komplexnú psychoterapeuticko-psychofarmakologickú liečbu. Poskytuje zároveň vysoko kvalifikované konzultácie v diagnostike a liečebnej starostlivosti aj iným regiónom. Tradične sa najviac venuje psychofarmakológii a biologickej psychiatrii. Nové prístrojové vybavenie pracoviska (repetitívna Transkraniálna magnetická stimulácia) umožnilo rozšíriť možnosti neinvazívnej biologickej liečby u depresívnych a úzkostných pacientov, u pacientov s kognitívnymi poruchami ako aj u pacientov s poruchami vnímania. Spánkové laboratórium zlepšilo diagnostiku a tým aj liečbu porúch spánku, ktoré sú častým príznakom mnohých psychických porúch. Pracovisko má akreditáciu na postgraduálne vzdelávanie v odbore psychoterapia a je aktívne zapojené aj do práce Section and Board of Psychiatry UEMS (čo je profesijná organizácia psychiatrov v rámci EÚ). I. psychiatrická klinika UN L. Pasteura a LF UPJŠ je organizátorom aj spoluorganizátorom mnohých domácich aj zahraničných podujatí, má úzke bilaterálne kontakty s pracoviskami v ČR (Praha), Veľkej Británii (Bedfordshire - University of Cambridge), Švajčiarsku (Zurich), Indii (Bombay), Rakúsku (Viedeň), atď. a má čulú prednáškovú aj publikačnú aktivitu. I. psychiatrická klinika prevádzkuje telefonickú Linku nádeje poskytujúcu nepretržitú 24-hodinovú psychiatrickú a psychologickú telefonickú prvú pomoc (tel. kontakt: 055/ 644 1155).

Autor článku: RNDr. Jaroslava Oravcová

Dátum zverejnenia: