Darovanie orgánov – etické a právne aspekty

Darovanie orgánov – etické a právne aspekty
Zdroj: bigstockphoto.com

Darovanie orgánov na transplantáciu je z etického hľadiska prejavom maximálnej ochoty pomôcť ľudom s terminálnym zlyhaním orgánov, pre ktorých je to nielen zlepšenie kvality života, ale mnohokrát jediná možnosť záchrany.

Na vylúčenie iných ako altruistických motívov je v legislatíve všetkých vyspelých štátov podmienka, že darovanie orgánov je bezplatné.

Informovaný súhlas a neodmietnutie darcovstva

Legislatíva, pre tak citlivú oblasť akou je odber a transplantácia orgánov, je nevyhnutným základným súborom pravidiel, ktorý zabezpečuje ochranu, bezpečnosť a práva darcov aj príjemcov orgánov. V súčasnosti sú pre mŕtvych darcov vo svete dva základné princípy darovania. Prvým je informovaný súhlas, čo znamená, že darca už za života vyjadrí svoj súhlas s darovaním orgánov po smrti. V prípade, že ho nevyjadril, akceptuje sa súhlas rodiny. Druhým princípom, ktorý platí aj u nás, je predpokladaný súhlas. To znamená, že potenciálnym darcom je každý, kto počas života neodmietol darovanie orgánov po smrti. Ak svoj nesúhlas počas života darca nevyjadril a rodina odmieta odber, jej rozhodnutie sa v praxi rešpektuje, aj keď zákon odber umožňuje. Pre živých darcov orgánov, ako je oblička a časť pečene, je vždy vyžadovaný informovaný súhlas. Darca musí podpísať súhlas s darovaním a so skutočnosťou, že sú mu známe všetky riziká súvisiace s odberom. Jeho právom je kedykoľvek pred odberom od darovania odstúpiť. Základným princípom je, že prospech pre príjemcu musí prevažovať nad potenciálnymi rizikami a ujmou pre darcu.

Národný transplantačný register

V Slovenskej republike upravuje podmienky darovania a transplantácie orgánov, tkanív a buniek zákon 576/2004 Zb. o zdravotnej starostlivosti a odborné usmernenie MZ SR č. 28610/2006 OZSO o darcovstve, odberoch a transplantáciách.

Údaje o darcoch, príjemcoch a transplantáciách orgánov sa zhromažďujú v Národnom transplantačnom registri. Patrí pod Ministerstvo zdravotníctva SR a to jeho správou poverilo Slovenské centrum orgánových transplantácií, ktoré je súčasťou Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave.

Súčasťou Národného transplantačného registra sú čakacie listiny pacientov na transplantáciu, register darcov a register osôb odmietajúcich darovanie orgánov po smrti. Posledne menovaný register nedarcov alebo negatívny register slúži na technické zabezpečenie práva občanov na odmietnutie darovania orgánov po smrti.

Prakticky, osoba, ktorá odmieta darovanie orgánov po smrti, vyplní formulár „Odmietnutie darovania orgánov tkanív a buniek po smrti“, svoj podpis nechá overiť notárom a zašle ho na adresu SCOT, SZU, Limbová 12, 833 03 Bratislava. Po zaregistrovaní do databázy dostane potvrdenie o registrácii a registračné číslo v databáze nedarcov. Za deti vyjadruje nesúhlas rodič alebo zákonný zástupca, a nesúhlas sa musí po dovŕšení 18. roku dieťaťa obnoviť s jeho podpisom.

Register nedarcov je dostupný 24 hodín denne a každé  pracovisko na území SR, ktoré indikuje potenciálneho darcu sa kontaktuje so SCOT, požiada o kontrolu v registri nedarcov a dostane písomné potvrdenie, že osoba nie je prítomná v registri. Len po tejto procedúre sa môže pokračovať v postupoch, ktoré súvisia s odberom. V prípade, že údaje osoby sú zaznamenané v negatívnom registri, celý proces sa zastaví a odber sa nevykoná.

Problematika a EÚ

V rámci Európskej únie sa v oblasti transplantácie orgánov rešpektujú zákony jednotlivých krajín. V súčasnosti je aktuálnou témou Európska karta darcu orgánov, ktorú by mala vlastniť každá osoba, ktorá chce po smrti darovať orgány.

Národný transplantačný program

Na podporu odberov sa v jednotlivých krajinách vytvárajú národné transplantačné programy. Len pred niekoľkými dňami bol Národný transplantačný program schválený vládou SR. Vytvára rámec na inštitucionalizovanú štruktúru odberového a transplantačného programu, ktorej cieľom je zvýšenie počtu odberov a transplantácii a efektívne využívanie nemalých zdrojov, ktoré fungujúci transplantačný program vyžaduje. Naplnenie cieľov Národného transplantačného programu vytvorí možnosti pre lepšiu dostupnosť transplantácií pre pacienta a umožní vykonávanie vysoko odborných lekárskych výkonov v oblasti transplantačnej medicíny.

Autor článku: MUDr. Daniel Kuba, PhD., časopis Bedeker zdravia

Dátum zverejnenia: