korona.zzz.sk

Antigénové a PCR testy v tvojom okolí

Rezervuj si termín testovania

Glaukóm – zelený zákal

Glaukóm (zelený zákal) je druhá najčastejšia príčina slepoty. Podľa WHO postihuje 66,8 milióna ľudí na celom svete.

Glaukóm nie je jediná choroba, ide o skupinu chorobných stavov, pri ktorých je poškodzovaný, väčšinou v určitom dlhšom časovom intervale, terč zrakového nervu. Z tohto poškodenia nervových vlákien následne rezultujú typické zmeny zorného poľa. U prevažnej väčšiny týchto stavov (ale nie vždy!) je hlavným rizikovým faktorom vyšší vnútroočný tlak, ktorý ohrozuje výživu vnútroočných tkanív a postupne vedie až k zhoršeniu zrakových funkcií.

Nebezpečná „lopta“

Očný bulbus môžeme z hľadiska udržiavania vnútroočného tlaku porovnať s gumenou loptou na-  plnenou tekutinou, do ktorej tekutina neustále priteká aj odteká a v samej lopte sa pritom udržiava konštantná hodnota tlaku. Za priemerné fyziologické hodnoty sa považuje tlak 10-21mmHg, hoci niektorí autori zastávajú teóriu, že ideálny tlak neexistuje.

U mnohých ľudí so zvýšeným vnútroočným tlakom nikdy nedôjde k rozvoju glaukómových zmien (podľa niektorých odhadov ide až o 90 percent osôb so zvýšeným vnútroočným tlakom). Takýto stav sa označuje ako očná hypertenzia. Na druhej strane sa však glaukómové zmeny na terči zrakového nervu môžu objaviť aj pri normálnom vnútroočnom tlaku. V tomto prípade sa pravdepodobne uplatňujú ďalšie vplyvy, ako je nedostatočné krvné zásobenie zrakového nervu, hypotenzia, cievne spazmy ciliárnych artérií  atď..Tento typ sa označuje ako normotenzný glaukóm. Podľa odhadov má až 30 percent pacientov s glaukómom normálny vnútroočný tlak.

Skrytý útočník

Zákernosť glaukómu spočíva najmä v tom, že je väčšinou, počas dlhšieho časového intervalu (často viac než 10 rokov), klinicky nemý. Prvé príznaky, ktoré privedú pacienta k lekárovi, sú tak často už prejavom rozsiahleho nevratného poškodenia zrakového nervu. V liečebnom prístupe sa preto hlavný dôraz kladie na sekundárnu prevenciu, t.j. preventívne očné vyšetrenie u rizikových skupín obyvateľstva s nasledujúcou voľbou vhodného terapeutického prístupu v prípade potvrdenia diagnózy.

Riziko vzniku glaukómu stúpa so zvyšujúcim sa vekom, napriek tomu sa s týmto ochorením môžeme stretnúť i u detí, a to vo forme vrodeného glaukómu, ktorý sa prejavuje do 3 mesiacov po narodení. Infantilný glaukóm sa objavuje do 3 rokov dieťaťa a neskoro manifestovaného glaukómu je formou vrodeného glaukómu, ale môže sa objaviť kedykoľvek od 3 – 40 rokov. Všetky uvedené formy kongenitálneho glaukómu majú spoločného menovateľa a vrodené anatomické anomálie predného segmentu oka, ktoré predstavujú prekážku v odtoku komorového moku s následným vzostupom vnútročného tlaku. U dospelých je najčastejšou formou primárny glaukóm s otvoreným uhlom. Tvorí 60 až 70 percent všetkých prípadov glaukómu. Vyskytuje sa najviac u osôb nad 60 rokov života, kde je až 6-krát častejší ako u ostatnej populácie. Postihuje zvyčajne obe oči, pričom postihnutie nebýva rovnaké. Pri rodinnom výskyte glaukómu býva riziko rozvoja glaukómu u ďalšieho člena rodiny až 15-krát vyššie oproti ostatnej populácii. Primárny glaukóm s otvoreným uhlom sa najčastejšie spája so zvýšeným vnútroočným tlakom.

Formy glaukómu

Primárny glaukóm s otvoreným uhlom začína zvyčajne celkom bez subjektívnych príznakov. Vnútroočný tlak sa postupne zvyšuje (spočiatku len v niektorú časť dňa). Od doby, kedy sa začína zvyšovať vnútroočný tlak, až do doby, kedy sa objavujú prvé zmeny v zornom poli, uplynie často viac ako 10 rokov. V tomto čase sa môže občas vyskytnúť nepríjemný pocit v oku, pocit tlaku za očami a rozmazané videnie. Objavujú sa občasné bolesti hlavy, menej častými príznakmi sú neschopnosť očí prispôsobiť sa tmavým priestorom, dúhové kruhy okolo svetelných zdrojov

 Príznaky sú chudobné alebo žiadne, preto sa hlavný dôraz kladie na preventívne očné vyšetrenie. Poruchy videnia, ktoré sa vyskytujú vo forme koncentrického zúženia zorného poľa, sú charakteristické pre neskoré obdobie, kedy už došlo k nezvratnému poškodeniu väčšej časti zrakového nervu. Terapeuticky tu možno zasiahnuť už len v zmysle spomalenia ďalšej progresie ochorenia. Menej častou formou je primárny glaukóm s uzavretým uhlom, ktorý vzniká u anatomicky predisponovaných očí, ktoré bývajú menšie, s menšou rohovkou, užším uhlom, atď..

Tento typ glaukómu máva dramatickejší priebeh, lebo väčšinou rôzne dlhé bezpríznakové obdobie vyústi do akútneho glaukómového záchvatu, sprevádzaného prudkými bolesťami polovice hlavy a oka, spojenými s nevoľnosťou, zvracaním, videnie je zhoršené, postihnutý vidí zahmlene a okolo svetiel vidí dúhové kruhy. Vnútroočný tlak je výrazne zvýšený, až nad 40 mmHg, oko je červené, svetloplaché. V tomto prípade je nevyhnutné okamžité vyhľadanie odbornej lekárskej pomoci, v opačnom prípade môže postihnuté oko počas niekoľkých desiatok hodín celkom oslepnúť. Liečba je chirurgická, t.j. odstránenie obštrukcie.

Sekundárne glaukómy tvoria veľkú skupinu, pre ktorú je spoločným znakom prítomnosť iného očného alebo systémového ochorenia. Z očných ochorení môže k zníženiu odtoku vnútroočnej tekutiny prispievať napr. vnútroočný zápal, cievne ochorenie oka, úrazy oka alebo vnútroočné  nádory. Na rozdiel od primárneho glaukómu postihuje sekundárny glaukóm zvyčajne len jedno oko. Rozdiel je aj v terapeutickom prístupe. U sekundárneho glaukómu liečime základné ochorenie, ktoré viedlo k rozvoju glaukómu, teda samotnú príčinu jeho vzniku.

Lieky i laserové zákroky

Liečba glaukómu závisí od príčiny jeho vzniku. Ak je príčina v sťaženom odtoku vnútroočnej tekutiny, liečba musí byť chirurgická – odstránenie prekážky odtoku. V prípade najčastejšie sa vyskytujúcej formy zeleného zákalu – primárneho glaukómu s otvoreným uhlom je primárna farmakoterapia liekmi znižujúcimi vnútročný tlak (znížením tvorby alebo uľahčením odtoku vnútroočnej tekutiny). Poslednou a najnovšou skupinou účinných látok v liečbe glaukómu sú prostaglandíny.

Hodnotia sa ako bezpečné, s výborným účinkom na zníženie vnútroočného tlaku. Účinnosť jednotlivých prostaglandínových derivátov je porovnateľná, rozdiely sa v praxi ukázali vo výskyte začervenania oka počas liečby. Zavedenie tohto radu antiglaukomatík znamená novú perspektívu v liečbe glaukómu pre jednoduchosť aplikácie len jedenkrát denne. V súčasnosti sú aj nové možnosti laserovej terapie, ktorá môže v niektorých prípadoch celkom nahradiť konzervatívnu liečbu.

Pacienti s glaukómom by mali byť pravidelne sledovaní očným lekárom, absolvovať vyšetrenie zrakovej ostrosti, zmeranie tlaku, vyšetrenie predného segmentu oka a očného pozadia a aspoň raz za 4 – 6 mesiacov vyšetrenie zorného poľa. V prípade diagnostických nejasností sú dostupné i moderné špecializovanejšie vyšetrenia (vyšetrenie laserovým analyzátorom GDx-VCC alebo HRT vyšetrenie). Glaukóm je vážne ochorenie, ktoré by v žiadnom prípade nemalo byť pacientom podceňované, lebo pri jeho neliečení hrozí nevratné poškodenie až trvalá strata jedného z najdôležitejších zmyslov človeka.

Autor článku: MUDr. Zuzana Sedláčková, časopis Bedeker zdravia

Dátum zverejnenia: