Hypnóza odkrýva tajomstvá ľudskej psychiky

Napriek tomu, že už vyše dvesto rokov sa hypnóza vedecky skúma, má stále akýsi mystický nádych. Je túžbou človeka byť niečím fascinovaný? Alebo je to spôsobené tým, že v hypnóze sa odkrývajú tie časti psychiky, ktoré sú bežne nedostupné?

Hoci je jej názov odvodený od mena gréckeho boha spánku Hypnos, hypnóza nie je spánok. Autor tohto termínu, používal škótsky lekár J. Braid hypnózu na znecitlivenie svojich pacientov pri operáciách.

Čo je hypnóza?

Zmenený stav vedomia, ktorý sa prejavuje zmenami v prežívaní a správaní – subjekt je úplne pohltený sugerovanými zážitkami; prežíva ich ako reálne. Jedným z alternatívnych názvov je tranz. Podstatným znakom hypnózy je zvýšená sugestibilita, čo znamená, že hypnotizovaná osoba je pripravená preberať tvrdenia hypnotizéra a uvádzať ich bez kritického uvažovania vsugerované zážitky, presvedčenia alebo automatické konanie.

Pre hypnózu je podstatný aj selektívny vzťah k hypnotizérovi (raport).  Predpokladom pre navodenie stavu hypnózy je individuálna schopnosť jedinca pohrúžiť sa do hypnózy, zvaná hypnabilita. Hypnabilita sa vyskytuje v rôznych stupňoch a v závislosti na nej môže mať navodená hypnóza rôznu hĺbku. Obvykle sa chápe ako vlastnosť s normálnym rozložením v populácii – to znamená, že 5 percent ľudí je neschopných vstúpiť do hypnózy, 5 percent je vysoko hypnabilných – sú schopní dosiahnuť stav najhlbšej hypnózy; 50 percent ľudí je priemerne hypnabilných.

Hypnabilitu je možné merať  psychometrickými škálami. Základná hypnabilita je určená maximálnou hĺbkou hypnózy, do ktorej je jedinec schopný sa dostať. Doposiaľ sa nepodarilo nájsť vlastnosť, s ktorou by tesne súvisela (korelovala). Rušivý vplyv záporných postojov je väčší než podporný vplyv priaznivých postojov a očakávaní. Osoba hypnotizéra, metódy hypnotizácie a prostredia pri hypnóze majú na priemernú hypnabilitu vplyv väčšinou nevýznamný.

Tranz

Hypnóza sa najčastejšie navodzuje relaxáciou, ktorá je potom aj jej sprievodným znakom (nie však nevyhnutným). Prichádza k disociácii vedomia a podvedomia, čo umožňuje prístup k inak ťažšie dostupnému podvedomiu. Hypnotizér sugeruje subjektu dopredu premyslené sugescie, ktoré sú zamerané na problém, s ktorým klient prišiel (posthypnotická sugescia).

Hypnóza sa používa na ovplyvnenie najrôznejších psychických a telesných problémov, ktoré majú pôvod v psychike – nespavosť, obhrýzanie nechtov, bolesti hlavy, nadváha, odvykanie od návykových látok – cigarety, alkohol, atď. U detí sa tak dá zvládnuť napríklad nočné pomočovanie, obhrýzanie nechtov a podobne. Tiež je možné použiť ju na zmiernenie až úplné odstránenie bolestí.

Sugesciou rozumieme slovné alebo mimoslovné pôsobenie jedného jedinca na iného, alebo aj na seba samého (autosugescia). Jej dôsledkom je mimovoľná, nezámerná reakcia. V súčasnej dobe na nás týmto spôsobom mohutne útočí reklama – je na nás, ako sa necháme ovplyvňovať.  Človek má v autosugescii mocný nástroj na zlepšenie svojho života, len je potrebné naučiť sa reči nášho podvedomia.

Pozitívna reč k sebe, redukcia negatívnych vzorov sú najmenej, čo môžeme spraviť pre našu duševnú pohodu a vyrovnanosť. Niekedy ale akoby nevieme vyjsť zo zabehaných koľají a potom je to možno návšteva hypnoterapeuta, ktorá nám pomôže naštartovať sa na novú, zdravšiu dráhu. Ak problém pramení v minulosti, je možná veková regresia v hypnóze; v súčasnosti je populárna reinkarnačná-regresná hypnóza, ktorá sa snaží odstrániť problémy pomocou ich znovuprežitia v minulom živote.

Stavy tranzu sa dajú dosiahnuť aj inými spôsobmi – meditáciou, hudbou, tancom... liečivú silu tanečného tranzu využíva napríklad aj tanečno-pohybová terapia. Je prirodzené, že človek sa obáva akoby „vydať napospas“ inému človeku – pretrváva obava, že hypnotizér nás  môže donútiť robiť veci, ktoré by sme inak neurobili – keďže na jeho príkaz sa nám akoby mimovoľne zdvíha ruka, necítime bolesť z horiacej zápalky, ale množstvo pokusov dokázalo, že naša racionálna časť stále vníma čo sa deje a v prípadoch, ktoré ohrozujú našu psychickú integritu zasiahne a zruší hypnotický stav.

Slovami jedného z veľkých mužov hypnózy, M. H. Ericksona: „Indukcia a udržiavanie tranzu slúžia k poskytnutiu špeciálneho psychologického stavu, ktorým môže pacient reasociovať a reorganizovať svoje vnútorné psychologické komplexy a využiť svoju vlastnú kapacitu, ktorá je v súlade s jeho vlastným prežívaním života. Slúži mu k tomu, aby sa o sebe naučil viac a primeranejšie sa vyjadril.“

Autor článku: PhDr. Elena Tomková, časopis Bedeker zdravia

Dátum zverejnenia: