Botulotoxín - liečivý jed

Čo je botulotoxín a botulizmus?

Botulotoxín (BTX) je bielkovina produkovaná baktériou Clostridium botulinum. Baktéria vo forme spór sa nachádza všade okolo nás v pôde a vo vodnom prostredí. Toxín však produkuje iba pri svojom množení, pre ktoré potrebuje špecifické podmienky – prostredie bez kyslíka, anaeróbne prostredie. BTX je najznámejším najúčinnejším biologickým jedom. Už dávka 0,000 000 7 g je pre človeka smrteľná.

Otrava BTX u človeka (tzv. botulizmus) sa môže vyskytnúť po konzumácii nedostatočne tepelne upravených potravín z konzerv, alebo zriedkavejšie infekciou znečistených uzatvorených rán, kde sa vytvorí pre baktériu anaeróbne prostredie (komplikované rany po autonehodách, u narkomanov po injekčných vpichoch). Botulizmus je však zriedkavé ochorenie. Ročný výskyt nedosahuje počet 100 pacientov.

Ako a kde v tele účinkuje botulotoxín?

BT je klasický nervový jed. Spôsobuje 3 – 8 mesačné zablokovanie prenosu nervových vzruchov z nervov na tkanivá, ktoré je sprostredkované acetylcholínom . Takéto spojenia sa v tele nachádzajú na všetkých kostrových svaloch, potných žľazách dlane a podpazušia a mnohých brušných útrobných orgánoch.

Typickými príznakmi otravy sú preto suchosť v ústach, poruchy prehĺtania, strata hlasu, rozmazané a dvojité videnie, rozvíjajúca sa svalová slabosť. Pri ťažkých neliečených otravách pacient umiera na zastavenie dýchania pri svalovej obrne dýchacieho svalstva. Účinnou a bezpečnou liečbou je včasné podanie antitoxínu.

Je botulotoxín i liek?

Áno, a to už viac rokov. Už v roku 1949 bol známy mechanizmus účinku BTX na nervovo svalovom spojení. V roku 1980 použil BTX úspešne americký očný lekár pri liečbe škúlenia, kedy podal injekčne toxín do okohybných svalov. O 9 rokov neskôr (1989) bolo schválené v Spojených štátoch podávanie prvého lieku s obsahom BTX. Na Slovensku sa tak stalo v roku 1989. V súčasnosti sú vo svete dostupné preparáty s presne definovaným obsahom BTX A a BTX B, na Slovensku zatiaľ iba typ A.

Aké ochorenia sa liečia botulotoxínom a kde?

Pre pacienta je potrebné poznať o BTX nasledovné fakty:

  • BTX patrí do skupiny liečiv, ktoré neodstraňujú príčinu ochorenia, ale zmierňujú jeho príznaky a následky (tzv. symptomatická liečba, pri ktorej nemožno očakávať vyliečenie)
  • jednorázové podanie odstraňuje príznaky ochorenia na dobu 3- 8 mesiacov.
  • Po ukončení účinku BTX je potrebné jeho opakované podanie (t.j. dlhodobá liečba v intervaloch)
  • liečba je finančne náročná a hradená zdravotnými poisťovňami iba u schválených ochorení na pracoviskách v krajských mestách, ktoré majú špeciálnu zmluvu so zdravotnými poisťovňami.

Liečba BTX je indikovaná, schválená a plne hradená zdravotnými poisťovňami u týchto neurologických ochorení:

Dystónie. Ide o ochorenia mozgových štruktúr, riadiacich prevažne mimovôľové pohyby. Liečba je indikovaná u tzv. fokálnych dystónií, ktoré sa prejavujú mimovôľovými trvalými, alebo epizodickými sťahmi kostrového svalstva, a to krčného (cervikálna dystónia), čo vedie k otáčaniu alebo úklonom hlavy, kruhových očných svalov ( blefarospazmus) s neschopnosťou vôľovo otvoriť oči a mimického tvárového svalstva (hemifaciálny spazmus) so sťahmi mimického svalstva polovice tváre Spasticita svalstva končatín u detskej mozgovej obrny. Ide o postihnutie mozgu u detí, ktoré vzniká v období tehotenstva, pôrodu alebo tesne po pôrode, a prejavuje sa svalovou tuhosťou obmedzujúcou pohyb.

Spasticita svalstva horných končatín po cievnej mozgovej príhode. Liečba podaním BTX do spastických,  ale hybných svalov, uľahčuje rehabilitáciu končatiny po porážke a predchádza vznikom neodstrániteľných kontraktúr. U všetkých uvedených ochorení je cieľom liečby uvoľnenie trvale stiahnutých svalov a úprava poruchy hybnosti.

Ako sa botulotoxín podáva?

BTX sa podáva výlučne v injekčnej forme. Vpichuje sa do postihnutých svalov štandardnou injekčnou ihlou, u drobných svalov injekčnou striekačkou pre podávanie inzulínu. U cervikálnej dystónie a spasticity je možné kontrolovať miesto a hĺbku podania elektromyografickým prístrojom, zaznamenávajúcim elektrickú odpoveď sťahujúceho sa svalu. Vtedy sa použijú špeciálne ihly – elektródy. Vnem vpichu a podania je pacientmi udávaný ako porovnateľný s podaním vnútrosvalovej injekcie.

Je liečba botulotoxínom bezpečná?

Áno, liečba je bezpečná s určitými podmienkami. BTX je nervový jed a súčasne účinný liek, ktorý patrí do rúk skúseného lekára. V terapeutických dávkach komplikácie jeho podania nepresahujú komplikácie iných liečiv. Lekár musí poznať tieto komplikácie a informovať o nich pacienta pred podaním. Tak ako u každého iného lieku. Komplikácie sú známe a zodpovedajú obrazu ľahkých prejavov botulizmu (najčastejšie prechodná dysfágia). Sú však závislé od množstva podaného lieku. Vyššie dávky sa aplikujú u ťažkej spasticity horných končatín a spasticity u detskej mozgovej obrny. U detí je potrebné byť zvýšená opatrnosť. Ak sa komplikácie vyskytnú, treba o nich lekára urýchlene informovať.

Autor článku: Doc. MUDr. Pavol Kučera, PhD., časopis Bedeker zdravia

Dátum zverejnenia: