Neuropatická bolesť

Neuropatická bolesť
Zdroj: bigstockphoto.com

Bolesť je veľmi dôležitým a často vedúcim príznakom mnohých ochorení.

Charakteristika

Neuropatická bolesť je charakterizovaná ako bolesť, ktorá je spôsobovaná primárnym poškodením alebo dysfunkciou periférneho alebo centrálneho nervového systému. Podľa toho, kde sa toto poškodenie nachádza, rozlišujeme neuropatickú bolesť centrálnu a periférnu. Tento typ bolesti nemá protektívny charakter, ide o patologickú bolesť. Jej výskyt a závažnosť stúpajú s vekom. Rozlišujeme dva základné typy neuropatickej bolesti: bolesť vyvolaná stimuláciou a bolesť spontánnu, ktorá je na stimulácii nezávislá. Spontánna bolesť môže byť trvalá alebo intermitentná (striedanie bezbolestných fáz a bolesti). Tieto typy bolesti sa môžu u jedného pacienta aj kombinovať. Intenazita neuropatickej bolesti môže kolísať, obvykle stúpa pri únave alebo pri emóciách. Neuropatická bolesť vzniká vždy s časovým odstupom od primárneho poškodenia, čo ju odlišuje od bolesti, ktorá sprevádza poškodenie nervového systému bezprostredne v čase jeho vzniku.

Medzi hlavné príčiny periférnej neuropatickej bolesti patria lokalizované neuropatie (napr. neuralgia trojklanného nervu, útlakové syndrómy (ischias), traumatické poškodenie periférneho nervu, pooperačné stavy – po amputáciách, mastektómii...), systémové neuropatie (cukrovka, alkoholizmus). Príčinou centrálnej neuropatickej bolesti sú hlavne poškodenia miechy (úrazy), sclerosis multiplex, stavy po cievnych mozgových príhodách...

Diagnostika neuropatickej bolesti

Neuropatická bolesť je dobre diagnostikovateľná na základe charakteristík, ktoré pacient udáva pri anamnéze, či pri opise aktuálnych ťažkostí. Pálčivý a vystreľujúci charakter je pre neuropatickú bolesť typický, no nie je ojedinelý aj pri iných typoch bolesti. Naopak, pri iných typoch bolesti ojedinelou charakteristikou je pri neuropatickej bolesti častá alodýnia (pociťovanie bolesti pri stimuloch, ktoré za normálnych okolností bolesť nevyvolávajú) a anaesthesia dolorosa (pociťovanie bolesti v oblasti, kde je pri objektívnom vyšetrení necitlivosť). Pacienti často udávajú bolestivý pocit pri dotyku povrchu tela so šatami alebo posteľnou prikrývkou. Vyskytujú sa aj senzitívne prejavy ako brnenie, mravčenie, pichanie, pálenie.

Na vyšetrenie a objektivizáciu týchto príznakov sa používajú metódy kvantitatívneho senzorického testovania. Okrem alodýnie a anaesthesia dolorosa sa u pacientov s neuropatickou bolesťou stretávame aj s hyperalgéziou (zvýšenie odpovede na bolestivú stimuláciu). Z prostriedkov, ktoré sa používajú na posúdenie prítomnosti, intenzity a kvality neuropatickej bolesti možno spomenúť dotazníky vyplňované lekárom zahŕňajúce opis subjektívnych ťažkostí a objektívneho vyšetrenia.

Liečba

Liečba neuropatickej bolesti je komplexná a prísne individuálna. Vyžaduje si odborný, ale aj vysoko citlivý prístup zo strany lekára. Základom úspechu je určenie správnej diagnózy. Liečba by sa mala začať včas a účinnými medikamentami, pričom lieky by sa mali podávať pravidelne, v dostatočnej dávke a aj v postupne zvyšujúcich sa dávkach podľa efektivity a tolerancie. Väčšina liekov potrebuje určitú dobu (aj niekoľko týždňov) na dosiahnutie maximálneho efektu, na čo treba pacienta vopred upozorniť.

Liečba neuropatickej bolesti, ako i iných bolestivých stavov, si vyžaduje komplexný prístup, ktorý zahŕňa nielen medikamentóznu liečbu, ale aj životosprávu, dostatočnú pohybovú aktivitu, rehabilitáciu a pozitívne psychosociálne vplyvy.

Na liečbu neuropatickej bolesti je v súčasnosti k dispozícii niekoľko skupín liekov:

  • Analgetiká – nesteroidné antireumatiká, opioidy
  • Antidepresíva – tricyklické
  • Antikonvulzíva
  • Antiepileptiká III. generácie
  • Kortikoidy, antiarytmiká, myorelaxanciá
  • Kyselina thiooktová (pri diabete)

Autor článku: MUDr. Monika Horváthová, časopis Bedeker zdravia

Dátum zverejnenia: