Plastická verzus estetická chirurgia

Plastická verzus estetická chirurgia
Zdroj: bigstockphoto.com

Prvé zmienky o rekonštrukčných operáciách, konkrétne o náhrade chýbajúceho nosa kožným lalokom z čela, sa zachovali zo starovekej Indie, kde bola trestom za cudzoložstvo amputácia nosa. Dodnes sa táto operačná technika používa a nazýva sa indickou plastikou.

Pohľad do histórie

Obdobie stredoveku prialo rozvoju chirurgie. V roku 1543 vykonával taliansky chirurg Taglia Ggozzi rekonštrukčné operácie, zhodou okolností taktiež na nose, tubulizovaným kožným lalokom z vnútornej strany ramena. Vznik a rozvoj plastickej chirurgie sa však datuje na začiatok dvadsiateho storočia a je spojený s menami ako Gillies z Anglicka, Filatov z Ruska, Rosselli z Talianska a s Burianom z Prahy.

Je známe, že prvý tubulizovaný lalok v prostredí I. Balkánskej vojny v roku 1913 použil práve Dr. Burian. Zo začiatku sa plastická chirurgia stretávala s byrokraciou úradníctva a s nepochopením kolegov. Vtedy ešte nebola uznaná za odbor, ale umenie. Prvý ústav plastickej chirurgie bol vytvorený v roku 1937 v Prahe na Vinohradoch, čo bolo dlhé roky jediné zariadenie svojho druhu v Európe. Veľký rozmach plastickej chirurgie nastal v období cez a po II. svetovej vojne, a to celosvetovo. Bolo to hlavne v Anglicku, USA a po II. svetovej vojne v Nemecku.

Plastická chirurgia na Slovensku

Na Slovensku vznikla prvá klinika plastickej chirurgie v Bratislave v roku 1952. Bola založená profesorom Demjénom. Vďaka pokroku podmienenému vojnami sa plastická chirurgia stala chirurgickým odborom, ktorý dokázal riešiť vojnové stratové poranenia a postupne preberal dovtedy ťažko riešiteľné vrodené chyby. Napríklad rozštepy, nádory mäkkých tkanív u detí, vrodené chyby ruky u detí a postupne celú chirurgiu ruky.

Rozvojom mikrochirurgie sa otvorili nové možnosti rekonštrukcie periférnych nervov a voľného prenosu tkanív – prenosu prstov z nohy na ruku, a tým opätovné sfunkčnenie ruky po rôznych amputačných poraneniach. V rekonštrukčnej chirurgii nastal boom, dajú sa vytvoriť nové ušnice, nové prsníky po amputáciách pre rakovinu, taktiež väčšina riešení kožných nádorov (karcinómy, malígny melanóm) patria do sféry plastickej chirurgie. Plastická chirurgia rieši vrodené chyby, nezhubné a zhubné nádory mäkkých tkanív, stratové poranenia, ťažšie úrazy ruky, úrazy na tvári.

Do plastickej chirurgie zaraďujeme chirurgiu ruky, popálenín a mikrochirurgické techniky.

Estetická verzus plastická chirurgia

Estetická chirurgia je taktiež súčasťou plastickej chirurgie, aj keď metódy, zameranie a cieľ sú často rozdielne. Plastická chirurgia vychádzala z potreby liečiť vrodené aj získané chyby a vyvíjala sa krok za krokom od roku 1918 po dnešnú dobu. Estetická chirurgia vznikla z plastickej chirurgie ako chirurgia aplikovaná, ktorá má skúsenému plastickému chirurgovi uľahčiť postupy smerujúce k skrášleniu a k modelácii tvarov ľudského tela a tým i k skrášleniu duše tým, že uspokojí nositeľa určitých vrodených či získaných chýb.

Estetická chirurgia má svoje korene už v dávnoveku. Zo zrakového vnemu sa človek naučil rozlišovať ľudí priaznivého i nepriaznivého vzhľadu, či oblasti tela nezvyklých parametrov. Vo všetkých érach histórie človeka sú dôležitou otázkou proporcie tela. Každá doba nesie so sebou určité idoly krásy, každá nesie so sebou určité kánony. Proporčné schémy ľudského tela, ktoré k najväčšej dokonalosti priviedlo umenie neskorej antiky.

Symetria a metameria

Všeobecne sú pre plastickú chirurgiu dôležité dva pojmy: bilaterálna symetria a metameria. Symetria tela totiž nie je absolútna. Sú v nej väčšie alebo menšie asymetrie, ktoré sú u ľudského tela pravidlom. Asymetriu najčastejšie vidno v tvári, kde je spravidla prvá polovica väčšia. Nerovnaké očné štrbiny, rôzne tvary nosa, ušných boltcov, nerovnaké vyklenutie tváre a podobne. Metameria je pre estetickú chirurgiu dôležitým pojmom z dôvodu rozdelenia tela na určité úseky, časti, oblasti, s ktorými estetická chirurgia prichádza konkrétne do styku. Rozdelenie tela na časti a ich korekcia k priblíženiu dobou danej kráse je úlohou estetickej chirurgie.

Dá sa starnutie zastaviť?

Keď vývoj a úspechy estetickej chirurgie zhrnieme, tak dospejeme k záveru, že žiadny zákrok k „lepšiemu“ nie je trvalý a starnutie tkanív organizmu sa nedá zastaviť. V súčasnej dobe došlo s rozvojom technických vymožeností, získaním nových materiálov (silikónové implantáty, endoskopické prístroje, liposukčné prístroje, operačný mikroskop, výplňové látky, atraumatický šicí materiál atď.) k rozšíreniu a rozsahu ponúkaných výkonov v snahe osviežiť či omladiť niektoré časti tela.

Estetické výkony sa stali dostupnými širokej verejnosti a tieto operácie sú temer bežnou požiadavkou, v rôznom rozsahu väčšinou u žien, ale aj u mužov. Aj napriek rôznym technickým vymoženostiam v plastickej chirurgii zostávajú talent a individuálna schopnosť operatéra výraznejšie vtisnuté do výsledkov než v iných oblastiach medicíny.

Kult krásy dodáva sebavedomie

Zvýšená spoločenská aktivita vedie k rastu záujmu o estetické výkony. Predĺženie vekovej hranice a skutočnosť, že i v starom veku sú ženy aj muži spoločensky aktívni, spôsobuje, že ľudia majú čím ďalej väčší záujem o svoj vzhľad. V USA platí heslo, že úspešný je ten, kto ovláda svoju profesiu a dobre vyzerá. Tento názor platí hlavne v showbusinesse, u ľudí pracujúcich v médiách, na atraktívnych exponovaných miestach s charakterom vyžadujúcim príjemný a svieži vzhľad. Vzhľadom k tomu, že niektoré idoly na plátnach a na obrazovkách ovplyvňujú svojím vzhľadom milióny ľudí na celom svete, záujem o napodobenie týchto osobností je celkom pochopiteľným javom. Avšak aj estetická chirurgia má svoje hranice. U estetických výkonov budú vždy rozhodujúce anatomické a fyziologické pomery ako limitujúci faktor jednotlivca.

Rozumné požiadavky zo strany klienta a rozumne vykonané lekárske výkony sú také, ktoré nevybočujú z možností danými anatomickými pomermi a nespôsobia funkčné poruchy po zákroku. Preto je najdôležitejším cieľom estetickej chirurgie korigovať jednotlivé oblasti tak, aby nevybočili z integrity celkového vzhľadu.

Zlý pocit a stres z celkového vzhľadu môžu pri prítomnosti estetických chýb stupňovať aj narážky z okolia poukazujúce na tieto nedostatky. Pre ľudí trpiacich chybou krásy môže estetická chirurgia priniesť mimoriadny efekt a uspokojenie, lepšie ako napríklad používanie antidepresív. Korektívne estetické operácie sú u týchto osôb akceptovateľné, prinášajú duševné uvoľnenie a zbavenie sa sociálnej fóbie.

Autor článku: Doc. MUDr. Jozef Fedeleš, CSc., časopis Bedeker zdravia

Dátum zverejnenia: