SPOSA organizuje informačnú kampaň Otvorme dvere do sveta autizmu

Pri príležitosti Svetového dňa povedomia o autizme, ktorý je vyhlásený na 2. apríla, organizuje Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom (SPOSA) 4. ročník informačnej kampane Otvorme dvere do sveta autizmu. Myšlienkou Svetového dňa je zvýšiť povedomie verejnosti a akceptáciu autistov v spoločnosti v snahe začleniť ich a vytvoriť im podmienky na zmysluplný život.

"Svetovým dňom povedomia o autizme OSN vyzýva všetky členské krajiny, aby realizovali opatrenia s cieľom zvýšiť informovanosť verejnosti o tomto ochorení a dosiahnuť včasnú diagnostiku a skorý liečebný zásah u detí postihnutých autistickým syndrómom," uviedla Mária Štubňová, predsedníčka SPOSA. V stredu 30. marca organizuje SPOSA verejnú zbierku, ktorej výťažok bude venovaný na podporu sociálnych programov pre ľudí s autizmom na Slovensku. Symbolom zbierky sú priehľadné bubliny v tvare polgule s logom SPOSA. Zároveň sa 1. apríla od 13.00 do 18.00 h uskutoční na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave podujatie pre verejnosť s názvom Waterball Day 2011.

Autizmom trpí celosvetovo asi 67 miliónov ľudí, pričom jeho výskyt má stúpajúcu tendenciu. U detí s autistickým syndrómom je mimoriadne dôležité včasné odhalenie ochorenia a skorý zásah v podobe multidisciplinárnej odbornej starostlivosti. Rozhodujúcu úlohu tu zohrávajú predovšetkým rodičia alebo blízki príbuzní, ktorí majú možnosť ako prví spozorovať neštandardné prejavy správania u svojich detí. Kľúčovým je najmä obdobie do troch rokov života dieťaťa.

Na Slovensku trpí autizmom približne 0,5 percenta populácie, pričom postihuje štyrikrát častejšie chlapcov ako dievčatá. Dôsledkami a dosahmi autizmu sa zaoberá aj výskum SPOSA. Podľa jeho výsledkov sú najväčšími problémami najmä veľké množstvo nediagnostikovaných detí, resp. neskoré určenie správnej diagnózy či neexistencia možností ďalšieho osobnostného rozvoja ľudí s autizmom po ukončení povinnej školskej dochádzky.

Výskumný tím v Štúdii osobitných opatrení nevyhnutných na dosiahnutie faktickej rovnosti osôb s autizmom navrhol systém podporných opatrení od ich narodenia po dospelosť, ktorý podporuje práva autistických osôb na rovnaké zaobchádzanie. "Neskorá diagnostika a nedostatočná intervencia zhoršujú prognózy osobnostného rozvoja ľudí s autizmom, kvalitu života rodín, v ktorých žijú a zároveň znižuje ich možnosti na dosiahnutie faktickej rovnosti," podotkol vedúci výskumného tímu Ivan Štubňa. Preto navrhuje zakotviť účinný systém včasnej vývinovej diagnostiky a funkčnej vývinovej terapie do legislatívy.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: