Logo zariadenia Deti a dorast s.r.o. - MUDr. Daniela Miklovičová, PhD. a MUDr. Iva Petríková
 • (5)
Dôvera Logo
Získajte 50€ na nové okuliare pre deti

Otváracie hodiny

 • Pondelok


  13:00 - 15:00 prevencia - objednaní
 • Utorok


  13:00 - 15:00 prevencia - objednaní
 • Streda


  09.00 - 13.00 poradňa pre 0-2 roč.deti
 • Štvrtok


  13:00 - 15:00 prevencia - objednaní
 • Piatok


  13:00 - 15:00 prevencia - objednaní
 • Odbery: 07:00 - 08:00 - denne okrem stredy. Na odbery, prevenciu a poradňu objednávame vopred, rovnako aj na vyšetrenie je treba sa objednať telefonicky. Na vyšetrenie pre vodičský preukaz, prehliadky pre zamestnávateľa atď. sa objednajte cez SMS. Potvrdenia napr. do MŠ, školy v prírode, lyžiarsky výcvik atď. potvrdzujeme do 2 pracovných dní. Vypísané tlačivo vhoďte prosím do schránky pri dverách. Viď informácie v cenníku. Recept na dlhodobo užívané lieky a zdravotnícke pomôcky si objednajte cez SMS, vystavíme do 2 pracovných dní. Vo vlastnom záujme si nenechávajte vystavenie potvrdenia, receptu ani vyšetrenia na vlastnú žiadosť na poslednú chvíľu!
 • O zariadení

Oznamy


SMS číslo a schránka pri dverách:

Oznam 3 od Deti a dorast s.r.o. - MUDr. Daniela Miklovičová, PhD. a MUDr. Iva Petríková

Na  SMS čísle  0903 899 933   môžete objednať   recept na dlhodobo užívané lieky a zdravotnícke pomôcky. Vystavíme ho do 2 pracovných dní a môžete si ho vyzdvihnúť priamo v lekárni. Pacienti, ktorých ešte elektronický systém neeviduje, si musia vyzdvihnúť recept osobne v ambulancii. Zväčša sú to novorodenci, ktorí ešte nemajú kartičku poistenca.   SMS čítame 2x denne, tento telefón však nezdvíhame. 
Na vyšetrenie pre vodičský preukaz, prehliadky pre zamestnávateľa atď. sa objednajte cez SMS.
Potvrdenia napr. do MŠ, strednej alebo vysokej školy, školy v prírode, lyžiarsky výcvik atď. potvrdzujeme do 2 pracovných dní. Vypísané tlačivo vhoďte prosím do schránky pri dverách. Je dôležité vypísať užívané lieky a alergie!

Napíšte "SMS" a svoje telefónne číslo, ak si žiadate sms notifikáciu o vyhotovení (viď cenník).
Vo vlastnom záujme si nenechávajte vystavenie potvrdenia, receptu ani vyšetrenia na vlastnú žiadosť na poslednú chvíľu!

E-zdravie v našej ambulancii:

Oznam 8 od Deti a dorast s.r.o. - MUDr. Daniela Miklovičová, PhD. a MUDr. Iva Petríková

Od 1/2018 je naša ambulancia pripojená do projektu e-zdravie! Od 9/2018 predpisujeme väčšinu objednaných receptov a od 1/2019  aj zdravotníckych pomôcok pomocou tzv. e-receptu, teda elektronicky a nie je potrebné pre recepty a zdravotné poukazy chodiť osobne do ambulancie.  Stačí ísť do najbližšej lekárne, ktorá pracuje s e-receptami s kartičkou poistenca alebo občianskym preukazom.  T.č. nepredpisujeme zarábané lieky a maste elektronicky, preto je naďalej potrebné si objednaný recept  vyzdvihnúť v ambulancii. Od 1/2019 sa snažíme zapojiť do predpisovania elektronického opakovaného receptu, čo má zjednodušiť život pacientom s dlhodobou liečbou. Systém sa stále dolaďuje, ale my sa nevzdávame a ďakujeme všetkým rodičom za trpezlivosť a spoluprácu. 

Dotazník spokojnosti pacientov:

Coronavirus - odporúčanie pre rodičov súvislosti so šírením koronavírusu COVID-19:

Oznam 14 od Deti a dorast s.r.o. - MUDr. Daniela Miklovičová, PhD. a MUDr. Iva Petríková

Ak ste vy, rodičia, s Vaším dieťaťom alebo bez neho, boli v oblastiach, označených ako rizikové oblasti so šírením koronavírusu COVID-19 alebo ste boli v kontakte s osobami s potvrdenou alebo pravdepodobnou infekciou koronavírusom, telefonicky informujte svojho primárneho pediatra a zostaňte dobrovoľne doma v domácej izolácii najmenej 10 dní od poslednej možnej expozície. Ak máte podozrenie, že Vaše dieťa mohlo byť infikované, neprivádzajte ho do ambulancie primárneho pediatra. Telefonicky lekára kontaktujte, prípadne kontaktujte nepretržitú linku Úradu verejného zdravotníctva 0917 222 682 alebo regionálnych úradov verejného zdravotníctva. Ak máte podozrenie, že Vaše dieťa mohlo byť infikované, zabráňte kontaktu Vášho dieťaťa s inými osobami, nechoďte von a necestujte. Oddeľte svoje dieťa od ostatných členov rodiny, do samostatnej izby, ak je to možné, vyčleňte samostatnú kúpeľňu. Obmedzte tiež kontakt dieťaťa s domácimi zvieratami, pretože nie sú spoľahlivé dáta o prenose vírusu na zvieratá. Podľa možností dbajte, aby dieťa s možnou infekciou nosilo rúško, ak to nie je možné, chráňte pri nevyhnutnom kontakte ostatných členov rodiny rúškom. Opakovane doma čistite povrchy predmetov alkoholovými roztokmi s obsahom alkoholu najmenej 60% alebo čistiacimi prostriedkami na báze chlóru, tiež hračky a iné predmety, ktoré prichádzajú do styku s deťmi. Ak má Vaše dieťa príznaky choroby – má teplotu, kašeľ, nádchu, bolesti hrdla, hlavy, nechajte ho v domácom ošetrení po úplné vyzdravenie. Nepoužívajte lieky – hlavne antibiotiká – bez odporúčania pediatra. Ak Vaše dieťa kašle alebo kýcha, naučte ho zakrývať si ústa papierovou vreckovkou alebo schovať si nos a ústa do ramena alebo lakťovej jamky (nezakrývať si ruky a nos dlaňou). Ak ste Vy, rodičia, chorí s príznakmi chrípke-podobnej infekcie, noste doma rúško na tvár. Po použití opatrne zahoďte rúško do uzatvorenej smetnej nádoby. Umývajte sebe i dieťaťu často ruky mydlom a teplou vodou po dobu najmenej 20 sekúnd, prípadne používajte dezinfekčný gél s minimálnym obsahom 60% alkoholu. Nechytajte si neumytými rukami svoj nos, ústa a oči, a podobne učte svoje deti. Vyhýbajte sa zdieľaniu riadu, pohárov, šálok, príboru, uterákov a posteľnej bielizne s ostatnými členmi domácnosti a so zvieratami. Nový koronavírus nie je pre deti nebezpečnejší ako chrípka, odporúčané sú rovnaké postupy, ktoré by mali platiť aj pri ostatných infekčných ochoreniach. Aktuálne informácie nájdete tu: 
http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=250&Itemid=153
 

Informácia o právach pacienta:

Informácia o právach pacientov
 
Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti má každý pacient právo na:
 • správne poskytnutie zdravotnej starostlivosti
 • ochranu dôstojnosti, rešpektovanie svojej telesnej integrity a psychickej integrity,
 • informácie týkajúce sa jeho zdravotného stavu,
 • podanie žiadosti o poskytnite výpisu zo zdravotnej dokumentácii a na nahliadnutie do zdravotnej dokumentácie (v rámci nahliadnutia do zdravotnej dokumentácie má právo robiť si na mieste výpisky alebo kópie zo zdravotnej dokumentácie),
 • informácie o účele, povahe, následkoch a rizikách poskytnutia zdravotnej starostlivosti, o možnostiach voľby navrhovaných postupov a rizikách odmietnutia poskytnutia zdravotnej starostlivosti,
 • odmietnutie poskytnutia zdravotnej starostlivosti okrem prípadov, v ktorých podľa  zákona možno poskytnúť zdravotnú starostlivosť bez informovaného súhlasu a ide o: 
a) neodkladnú zdravotnú starostlivosť a informovaný súhlas nemožno získať včas získať         alebo    ho možno predpokladať,
b) ochranné liečenie uložené súdom a poskytovanie zdravotnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu,
c) ústavnú zdravotnú starostlivosť, ak ide o osobu, ktorá šíri prenosnú chorobu, ktorá závažným spôsobom ohrozuje jej okolie, alebo
d) ambulantnú zdravotnú starostlivosť alebo ústavnú zdravotnú starostlivosť, ak ide o osobu, ktorá v dôsledku duševnej choroby alebo s príznakmi duševnej poruchy ohrozuje seba alebo svoje okolie, alebo ak hrozí vážne zhoršenie jej zdravotného stavu.
 • rozhodnutie o svojej účasti na výučbe alebo na biomedicínskom výskume,
 • zachovanie mlčanlivosti o všetkých údajoch týkajúcich sa jeho zdravotného stavu, o skutočnostiach súvisiacich s jeho zdravotným stavom, ak v prípadoch ustanovených osobitným predpisom nie je zdravotnícky pracovník zbavený tejto mlčanlivosti,
 • zmiernenie utrpenia,
 • humánny, etický a dôstojný prístup zdravotníckych pracovníkov,
 • na výber poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.
 
Právo na výber poskytovateľa zdravotnej starostlivosti sa nevzťahuje na:
 • osobu, ktorá je vo väzbe, vo výkone trestu odňatia slobody alebo vo výkone detencie,
 • žiadateľa o azyl,
 • osobu, ktorej sa poskytuje zdravotná starostlivosť na základe rozhodnutia súdu podľa osobitného predpisu,
 • osobu, ktorá je príslušníkom ozbrojených síl Slovenskej republiky, Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Národného bezpečnostného úradu, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Horskej záchrannej služby, Hasičského a záchranného zboru, ak takejto osobe určil poskytovateľa služobný orgán alebo služobný úrad.
 
Ak sa domnievate, že  Vám nebola poskytnutá zdravotná starostlivosť správne alebo sa domnievate, že iné rozhodnutie ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti alebo služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti je nesprávne, máte právo požiadať poskytovateľa o nápravu; žiadosť sa podáva písomne. Poskytovateľ je povinný Vás písomne informovať o spôsobe vybavenia žiadosti najneskôr do 30 dní od podania žiadosti, ak z obsahu žiadosti nevyplýva nutnosť konať bezodkladne alebo v kratšej lehote.
 

DOVOLENKA 18.7.-31.7.2022 a 13.-29.8.2022:

Oznam 19 od Deti a dorast s.r.o. - MUDr. Daniela Miklovičová, PhD. a MUDr. Iva Petríková

Počas letnej dovolenky v našej ambulancii – v prípade akútneho zhoršenia zdravotného stavu nás zastúpi MUDr. Klaudia Haštová, vo svojej ambulancii na Tbiliskej 6, Bratislava, vo svojich ambulantných hodinách. Volajte jej na t.č. 02/ 4487 3832 od 6,00-7,00 hod. Vystavenie receptov na dlhodobo užívané lieky a vystavenie potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti do letných táborov (možné až 30 dní pred táborom) je potrebné si vybaviť v našej ambulancii vopred.

https://www.zzz.sk/zariadenie/5116-ambulancia-vseobecneho-lekara-pre-deti-detsky-lekarsk-sro-mudr-klaudia-hastova

Dovolenka v ambulancii 13.8.-29.8.2022:

V čase našej dovolenky pacientov v prípade zhoršenia zdravotného stavu ošetrí MUDr. Klaudia Haštová počas svojich ordinačných hodín v zdravotnom stredisku Tbiliská 6 , Bratislava. Je potrebné sa vopred dohodnúť v čase 6,00-7,00 hod na t.č. 02- 4487 3832 Na e-maily ani sms správy zaslané v tomto období nebudeme odpovedať. Ak vaša potreba komunikácie s ambulanciou bude trvať naďalej, je potrebné napísať správu znova po 30.8.2022 

Popis zariadenia


Poskytujeme všeobecnú  liečebno-preventívnu starostlivosť o deti a dorast od narodenia, do ukončenia prípravy na povolanie, maximálne do 28.roku veku, s hlavným zameraním na vek od narodenia do 20 rokov. Podporujeme dojčenie od narodenia do prirodzeného odstavenia.
Poisťovňa UNION  umožňuje od 11/2018 ošetrovať len pacientov do ukončeného 26. roku života. 

V tesnej blízkosti našej ambulancie sme vybudovali a v októbri 2018 otvorili Centrum podpory zdravého vývinu detí pod menom Baby Help. V týchto priestoroch sú vítaní nastávajúci rodičia na kurzoch, ktoré ich pripravia na obdobie po pôrode - individuálne ako aj v malých skupinkách - max. 5 párov. 
Ponúkame aj pomoc mamičkám s bábätkami formou individuálneho poradenstva, ktoré potrebujú pomoc pri dojčení - dojčenie je bolestivé, dieťatko nepije dostatok mlieka, nepriberá primerane, je spavé alebo naopak veľmi nepokojné, prípadne sa nevie vôbec prisať. Tím skúsených poradkýň pri dojčení v sa venuje každej situácii veľmi precízne tak, aby bol efekt dlhodobo udržateľný a dojčenie ďalej viedlo k spokojnosti mamičky aj bábätka. 
Mamičky, ktoré by rady nosili svoje bábätko a chceli by sa to naučiť sú u nás vítané!
Podporujeme komunitu dojčenia - preto organizujeme pravidelné vzdelávanie matiek s deťmi o živote s dojčením, kde môžete zdielať svoje skúsenosti s inými mamičkami z Vášho okolia, navyše skúsená poradkyňa pri dojčení Vám vždy porozpráva na vybranú tému zo života s dojčením. 
Centrum sa venuje aj podpore správneho vývinového pohybu - v spolupráci s o.z. Babyfit poskytujeme individuálne poradenstvo o pohybovom vývine detí do 3 rokov, ktoré môžete navštíviť na odporučenie Vášho pediatra, ale aj spontánne, ak máte pocit, že by ste sa chceli dozvedieť viac o  tom, ako správne podporiť pohybový vývin Vášho dieťatka. 
www.babyhelp.sk

Ďalšie informácie


Ako to u nás funguje:  Po dvoch rokoch je od 16.5.2022 čakáreň znova otvorená. Spustenie očakávaného onliene systému objednávania už dlho nepotrvá, preto vás prosíme ešte o chvíľu strpenia. Na yvšetrenie sa objdnávajte prosím naďalej telefonicky, e.mailom, sms, alebo osobne, aby sme zachovali pokojnú atmosféru v čakárni, bez stretávania veľkéhoí počtu dotetí a rodičov. Po otestovaní ihneď oznámime dátum spustenia objednávania chorých detí. Správy z vyšetrení môžete znova nosiť do schránky pri dverách ambulancie. .po príchode a odovzdaní preukazu poistenca sestričke dostanete poradové čislo, ktoré slúži na orientáciu kedy asi prídete na rad. Potom môžete čakať aj mimo priestorov čakárne a vrátiť sa v odhadovanom čase. 
Na  SMS čísle  0903 899 933 môžete objednať recept na dlhodobo užívané lieky a zdravotnícke pomôcky. Vystavíme ho do 2 pracovných dní, v súčasnosti už väčšinou elektronicky.  Len vo výnimočných prípadoch, keď ešte napr. novorodenec nemá vybavenú poisťovňnu to nie je možné a  môžete si ho vyzdvihnúť priamo v ambulancii.  SMS čítame 2x denne, tento telefón však nezdvíhame. Taktiež máme mobilný telefón lekára, ktorý sa používa na telefonovanie pacientom,  tento telefón sa taktiež nezdvíha. 
Od 9/2018
predpisujeme väčšinu objednaných receptov a od 1/2019  aj zdravotníckych pomôcok pomocou tzv. e-receptu, teda elektronicky a nie je potrebné pre recepty a zdravotné poukazy chodiť osobne do ambulancie.  Stačí ísť do najbližšej lekárne, ktorá pracuje s e-receptami s kartičkou poistenca alebo občianskym preukazom.   Od 1/2019 sa snažíme zapojiť do predpisovania elektronického opakovaného receptu, čo má zjednodušiť život pacientom s dlhodobou liečbou. Systém sa stále dolaďuje, ale my sa nevzdávame, hoci to stále nie je možné.
 
Zaradenie

Všeobecný lekár - deti a dorast
, Typ: Ambulancia

Pokračovať na: Personál a vybavenie


Vytlačiť

Lekári

 • MUDr. Iva Petríková
 • MUDr. Daniela Miklovičová, PhD.

Sestry

 • Katarína Grúberová
 • Bc. Hana Petríková

Typ


Neštátna

Poisťovňa


DÔVERA ZP [24]
VšZP [25]
Union ZP [27]

Ostatné


Bezbariérový prístup

Jazyk


slovenský

Pokračovať na: Hodnotenia


4.8

Hodnotilo 5 používateľov

5 Hviezdičiek

4 Hviezdičiky

3 Hviezdičiky

2 Hviezdičiky

1 Hviezdička 

 • (5)
Diana Kux - pred rokom

K pani doktorke Petríkovej som chodila ako dieťa ešte aj ja. Je to výborná doktorka s perfektným prístupom k deťom. Tak isto aj výborná sestrička. Návšteva doktorky je pre nás vždy pozitívna , malinký sa vždy usmieva a nieje v strese.

 • (5)
M IZV - pred rokom

Velmi prijemna a ochotna sestra i lekarka. Starostlive vysetrenia, super pristup k detom.

 • (5)
Jana Andacka - pred 3 rokmi

Výborná pediatrička, odborníčka so skvelým prístupom. Chválim aj sestričku, p. Katarínu Grúberovú. Vždy s úsmevom na tvári, šikovná, tiež skvelý prístup k malým pacientom, aj rodičom. Super tím. Na pohľadanie. Sme radi, že ich máme. 🙂👍

 • (5)
Katarina Petrikovičová - pred 3 rokmi

Najlepšia pediatrička👍 Výborný prístup k deťom a skvelá odborníčka 🙂

 • (4)
Nina Chorvátová - pred 4 rokmi

Pani doktorka je proficka, sestrička je veľmi milá a má spravený dobrý systém a pacientmi.cakali sme veľmi kratko

Pridať recenziu: