Pridať k obľúbeným Odobrať z obľúbených

Detská a dorastová ambulancia - MUDr. Adriana Borošová Mýtna 5 81107 Bratislava Poliklinika Mýtna - hlavná budova, prízemie

Personál

Lekári

MUDr. Adriana Borošová

Sestry

Mgr. Milena Boráková

Akcie a oznamy

oznam zo dňa 5.1.2021

1Čo mám robiť ak som bol v úzkomkontakte s COVID 19?

Ako zabrániť ďalšiemu šíreniu COVID-19?Ak ste boli vúzkom kontakte* sosobou pozitívnou na COVID-19, žijete sňou vspoločnej domácnosti, na spoločnej izbe vubytovacom zariadení, apod., postupujte nasledovne:
Informujte otejto skutočnosti svojho všeobecného lekára (v prípade dieťaťa –všeobecného lekára pre deti adorast)telefonicky, mailom, SMS apod.
Prihláste sa na testovanie prostredníctvom web-stránky korona.gov.sk link: https://www.old.korona.gov.sk/covid-19-patient-form.php
Dbajte, aby ste vyplnili všetky polia včervenom rámčekuOznačte políčko: „Bol/bola som vkontakte spozitívne testovanou osobou“. Po označení sa objavia políčka pre zadanie mena pozitívnej osoby sktorou ste sa stretli, dátum posledného kontaktu sňou, trvanie kontaktu avzdialenosť od nej. Ak spozitívnou osobou zdieľate spoločnú domácnosť alebo ubytovanie,označte za dátum kontaktu dátum vyplnenia dotazníkaAk neviete udať všetky žiadané informácie, vyplňte len tie, ktoré viete.
Vyčkajte na SMS správu, kde akedy budete testovaní, dodržte pravidlá prípravy pred testovaním.
Na testovanie sa dostavte individuálnou dopravou, používajte Vy ajvodič rúško počas celého pobytu vaute.
Najneskôr do 96 hod. od vykonania testu obdržíteSMS ovýsledku testu.
Ovýsledku testu informujte Vášho všeobecného lekára (v prípade dieťaťa všeobecného lekára pre deti adorast)
.Dokončite karanténu aj vprípade, že Váš test bol negatívny. Klinické príznaky sa môžu u Vás vyvinúť až do jej ukončenia.
Ak potrebujete ďalšie informácie, prosím kontaktujte: ocall centrum NCZI 02/32 35 30 30, aleboomiestne príslušné RÚVZvSR –kontakt na web-stránke ÚVZ SR a príslušného RÚVZ, aleboovášho všeobecného lekára (v prípade dieťaťa všeobecného lekára pre deti adorast).Musíte zostať vKARANTÉNE.
Ľudia v karanténe zostávajú doma alebo vo vyčlenených priestoroch, oddeleníod ostatných, monitorujú svoje zdravie a riadia sa pokynmi miestne príslušného RÚVZavšeobecného lekára (v prípade detí všeobecného lekára pre deti adorast)
.Do karanténysú umiestňovanéosoby, ktoréboli v *úzkom kontakte s niekým, kto má COVID-19, aby vprípade že sa od neho nakazili, nešírili nákazu ďalej.
Na 5. až 10. deň karantény sa musítepodrobiťRT-PCR testu.
Vprípade detí do 7 rokov môže všeobecný lekár pre deti adorast rozhodnúť onevykonaní RT-PCR testu. Ak nebudú testované ako osoby vúzkom kontakte(5.-10.deň), všeobecný lekár pre deti adorast im nariadi testovanie, ak sa unich počas trvania karantény objavia klinické príznaky ochorenia COVID-19
.Karanténu môžete opustiťpo 10dňoch za podmienky, že:omáte negatívny testna COVID-19 a posledné 3 dni ste nemali klinické príznaky, oalebo ste nemali ďalší úzky kontakt schorou alebo pozitívnou osobou na COVID-19,oaj vprípade, že ste boli vpriebehu karantény testovaný snegatívnym výsledkom, 10 dňovú karanténu musíte dokončiť.Vaša karanténa sa odpočítava od dátumu Vášho poslednéhoúzkeho kontaktuspozitívnou osoboualebo pobytuvrizikovom prostredí.
 
 
2Dĺžku Vašej karantény by ešte mohli ovplyvniť pozitívne výsledky testov vtomto období testovaných spolubývajúcich vo Vašejdomácnosti (mieste karantény). Karanténa sa predlžuje vzávislosti od dátumu pozitívnych výsledkov týchto osôb.Vprípade, že budete negatívne testovaný na COVID-19,karanténa sa Vám predlžuje vzávislosti od dátumu pozitívnych výsledkov týchto osôb.Vprípade, že budete pozitívne testovaný na COVID-19,karanténa sa Vám predlžuje oďalších 10dní.
Ak predčasne opustíte karanténu, môžete byť sankcionovaný (polícia robí kontroly dodržiavania karantény, RÚVZ Vám môžete dať pokutu až 1659 EUR)
.Po ukončení karantény kontaktujte Vášho všeobecného lekára (v prípade detí všeobecného lekára pre deti adorast), ktorý Vám vydá Potvrdenie ochorobe sdátumom ukončenia karantény(možné aj mailom, SMS apod.)
.Do práce (školy), môžete nastúpiť po predložení Potvrdenia ochorobe zamestnávateľovi(škole). Vprípade, že Vám bola počas karantény vystavená PN, stačí predložiť tlačivo sukončením PN. KARANTÉNA znamená, že:
nesmiete opustiť miesto, kde ste nahlásili pobyt počas svojej karantény okrem:oprípadunúdze,opri potrebe základnej zdravotnej starostlivosti,oindividuálnej prepravy na mobilné odberové miesto zdôvodu testovania
nesmiete chodiť na verejné miesta vrátane obchodov, kultúrnych spoločenských ašportových udalostí,ani sa zúčastňovať súkromných akcií (rodinné oslavy, apod.),
nesmiete používať hromadnú dopravu alebo taxík,nesmiete nikoho navštevovať,nesmiete prijímať návštevy, vstup do domu/bytu, kde stevkaranténe, majú len:oosoby, ktoré tam bývajú,oposkytovateľ zdravotnej starostlivosti vprípade potreby
,ak bývate vrodinnom dome, môžete ísť do svojej súkromnej záhrady alebo na dvor, ak bývate v byte, môžete ísť na súkromný balkón,
vprípade, že potrebujete kúpiť potraviny, iný tovar alieky, musíte požiadať inú osobu opomoc (ktorá nie je vkaranténe), aby Vám doniesla nákup kVašim vchodovým dverám . Nákup si môžete objednať aj telefonicky alebo e-mailom. Pokyny pre dodanie tovaru musia uvádzať, že nákup by mal byť dodaný pred vchodové dvere.

Počas celej karantény sledujete svoje KLINICKÉ PRÍZNAKY:v prípade aj miernych klinických príznakov, kontaktujte telefonicky svojho príslušného všeobecného lekára (v prípade detí všeobecného lekára pre deti adorast)a dohodnite sa na ďalšom postupe: ov prípade miernych klinických príznakov by to bola izolácia vdomácnosti azváženie nového testovania na odporúčanie Vášholekára,ak bol výsledok Vášho testu negatívny,ouvoľnenie zdomácejizolácie je možné po tom,akste posledné tri dnibez klinických príznakov, kedy by ste už nemalibyť infekční,ak by ste mali závažné príznaky:
 
Upozornenie
Prosím rodičov, aby si na stránke Ministerstva školstva SR preštudovali usmernenia platné pre materské školy, základné a stredné školy.  Riaditelia týchto ustanovizní nie sú oprávnení žiadať žiadne potvrdenia o zdraví dieťaťa od pediatra, pokial nie je dieťa choré, respektívne jeho ochorenie nevyžaduje vyšetrenie lekára.
Vyhlásenia o bezinfekčnosti vystavujú rodičia.

Otázka:
Po koľkých dňoch resp. za akých podmienok môže dieťa, ktoré neprešlo cez ranný zdravotný filter resp. počas dňa muselo byť izolované v izolačnej miestnosti, nastúpiť späť do školy? Vzťahuje sa rovnaký postup na zvýšenú teplotu aj na ostatné príznaky alebo sa bude postupovať rôzne (napr. jednému dieťaťu odmeriame 37,8*C a druhé dieťa bude mať hnačku)?
 
Odpoveď:
Dieťa, ktorému nebolo umožnené vstúpiť do budovy školy z dôvodu vyššej telesnej teploty ako 37,2 st. C (aj po troch meraniach) alebo bolo umiestnené v izolačnej miestnosti, si bezodkladne nasadí rúško, je izolované v izolačnej miestnosti školy, škola bezodkladne kontaktuje zákonného zástupcu, ktorý dieťa bezodkladne vyzdvihne. V daný deň odchádza do domáceho prostredia. V žiadnom prípade nie je odoslaný na vyšetrenie k všeobecnému lekárovi pre deti a dorast. Rodič doma postupuje štandardne. Ak dieťa počas dňa v domácom prostredí nevykazuje iné známky ochorenia (nielen príznaky Covid-19, ale ani iné príznaky), telesná teplota klesla, nie je potrebná ďalšia izolácia a dieťa môže ísť na druhý deň opäť do školy, kde sa štandardne ráno opäť vykoná meranie telesnej teploty pri vstupe do budovy školy.
 
Ak dieťa počas dňa vykazuje v domácom prostredí akékoľvek príznaky ochorenia, zákonný zástupca zabezpečuje starostlivosť o dieťa obvyklým spôsobom. Ak ide o ľahké príznaky, ktoré dokáže zvládnuť bez pomoci lekára, nechá dieťa doma do ústupu príznakov. Ak neprítomnosť dieťaťa v škole trvá 3 dni a menej, po upravení zdravotného stavu prichádza dieťa do školy a pri nástupe predkladá Prehlásenie o bezinfekčnosti podpísané rodičom. (Vzhľadom na ľahké ťažkosti lekára nepotreboval, nie je potrebné Potvrdenie o chorobe podpísané lekárom.) Ak je zdravotný stav dieťaťa taký, že je potrebná rada, prípadne vyšetrenie dieťaťa, rodič kontaktuje lekára všeobecnej starostlivosti o deti telefonicky, mailom, alebo iným dištančným spôsobom a ďalej postupuje podľa jeho pokynov.
Ak dieťa nepríde do školy 3 po sebe nasledujúce dni, príde 4. deň, rodič predkladá pri nástupe len Prehlásenie o bezinfekčnosti (Príloha č.2) podpísané rodičom. Pri minimálnych príznakoch počas troch dní nie je vždy potrebná návšteva lekára, mierne príznaky ustúpia spontánne a nie je potrebný zásah lekára.


Dňom 31.8.2020 sa končí nárok na pandemickú OČR:
 1. Potvrdenia, ktoré primárny pediater vydáva zahŕňajú:
  1. potvrdenie ošetrujúceho lekára dieťaťa na účely posúdenia nároku na príspevok pri narodení dieťaťa (potvrdenie o dožití 28 dní)
  2. potvrdenie o spôsobilosti navštevovať predškolské zariadenia pri prvom nástupe do škôlky – táto spôsobilosť sa týka celkového zdravotného stavu vrátane povinného očkovania, alergií, dietetických obmedzení a pod., nehodnotí aktuálny zdravotný stav z hľadiska infekčnosti
  3. potvrdenie o spôsobilosti študovať na strednej alebo vysokej škole – je to neprítomnosť takých zdravotných stavov, ktoré by bránili dospievajúcemu študovať, nevyjadruje sa k aktuálnemu zdravotnému stavu z hľadiska infekčnosti
  4. potvrdenie o spôsobilosti zúčastniť sa výchovnovzdelávacích akcií (školy v prírode, tábory, plavecké výcviky). Takisto hodnotí celkovú spôsobilosť, nie aktuálny zdravotný stav z hľadiska infekčnosti
  5. potvrdenie o spôsobilosti na prácu alebo brigádu a pod.
  6. potvrdenie o spôsobilosti pre prácu s epidemiologickým rizikom (potravinárstvo, práca s potravinami)
  7. potvrdenia o spôsobilosti viesť motorové vozidlo
  8. potvrdenie o zdravotnom stave pred nástupom na kúpeľnú liečbu (keďže ide o poskytovanie zdravotnej starostlivosti, pediater sa vyjadruje k aktuálnemu zdravotnému stavu vrátane prítomnosti príznakov akútnej infekcie)
  9. potvrdenie o chorobe: počas mimoriadnej situácie v súvislosti s pandémiou vydáva primárny pediater Potvrdenie o chorobe, ktorá trvala viac ako 5 dni – týka sa škôl aj materských škôl. Toto však neznamená, že každé dieťa, ktoré ochorie, vyžaduje fyzikálne vyšetrenie alebo ošetrenie lekárom. Spôsob poskytovania zdravotnej starostlivosti je v kompetencii ošetrujúceho pediatra, využívajú sa všetky vhodné formy dištančného poskytovania zdravotnej starostlivosti. Opäť, pediater nepotvrdzuje neprítomnosť infekcie, potvrdzuje dĺžku trvania choroby, vyžadujúcej dočasné prerušenie školskej dochádzky. Pri každom nástupe do školského zariadenia vypisuje rodič/plnoletý pacient Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti
  (podrobne https://www.minedu.sk/materske-skoly/   https://www.minedu.sk/zakladne-skoly-a-skolske-zariadenia-skd-cvc-zus-jazykove-skoly/ )
  1.  
  2.  
  3.  
  4.  
  5.  
  6.  
   1.  
   2. Primárny pediater nevydáva
    1. potvrdenia o spôsobilosti nastúpiť do kolektívu od nového školského roku  – zákonný zástupca vypĺňa Dotazník a Vyhlásenie rodiča na začiatku školského roka
    2.  potvrdenie o spôsobilosti opäť nastúpiť do kolektívu po neprítomnosti kvôli chorobe akejkoľvek dĺžky liečenia (vydáva Potvrdenie o chorobe pri neprítomnosti viac ako 5 dní podľa ods. 6.1.9.)
    3. potvrdenie o zdraví, o bezinfekčnosti
    4. potvrdenia o výnimke pre nosenie rúšok: podľa aktualizovaného usmernenia hlavného hygienika sú definované len 3 prípady, kedy nemusí dieťa nosiť rúško zo zdravotných dôvodov. Sú to osoby so závažnými poruchami autistického spektra, žiaci so stredne ťažkým a ťažkým mentálnym postihnutím a žiaci so sluchovým postihnutím. Ak dieťa spĺňa výnimky z nosenia rúšok, pri nástupe do školy podpíše zákonný zástupca čestné prehlásenie o dôvode, prečo dieťa nemôže nosiť v škole rúško – škola nepožaduje  potvrdenia od pediatrov – zodpovednosť za pravdivosť údajov nesie zákonný zástupca.
    1.  
    2.  
    3.  
    4.  
    5.  
    6.  
     1.  
     2.  
      1.  
      2.  
      3.  
      4.  
      5. Potvrdenia o oslobodení od povinnej školskej dochádzky: školy nebudú akceptovať žiadne „pandemické“ výnimky z povinnej školskej dochádzky napr. zo zdravotných dôvodov dieťaťa ako je oslabená imunita, chronické ochorenie, alebo rizikové faktory u členov spoločnej domácnosti.  Dieťa zostáva v domácom ošetrení pri akútnom ochorení alebo pri exacerbácii chronického ochorenia ako v časoch pred pandémiou.
      1.  
      2.  
      3.  
      4.  
      5.  
      6.  
       1.  
       2.  
       Školské zariadenia majú presné nariadenia, ako postupovať v jednotlivých štádiách semaforu. Pri výskyte príznakov infekčného ochorenia učitelia a pedagogickí pracovníci nepožadujú od  zákonných zástupcov okamžitú návštevu lekára ani vystavenia špeciálnych potvrdení od lekára. V prípade podozrenia na infekčné ochorenie a nutnosti lekárskeho vyšetrenia, zákonný zástupca telefonicky alebo inou distančnou formou kontaktuje pediatra a postupuje podľa inštrukcií lekára. Rozhodnutie, či zákonný zástupca vyhľadá alebo nevyhľadá zdravotnú starostlivosť, je plne v zodpovednosti zákonného zástupcu a má sa riadiť len zdravotným stavom dieťaťa
       Poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre chorých :

       Z dôvodu druhej vlny pandémie COVID 19 je  čakáreň uzamknutá.
       Režim predchádzajúce  TELEFONICKÉHO objednania na vyšetrenie je stále NUTNÝ.
       Pre objednaných pacientov prídeme v čase, na ktorý sú objednaní.
       Pre potvrdenia a administrativne úkony / ku ktorým nie je potrebné vyšetrenie dieťaťa/ môžete prísť bez predchádzajúceho objednania.

       K lekárovi - do čakárne- môžete prísť LEN PO PREDCHADZAJUCOM TELEFONICKOM alebo mailovom DOHOVORE - Treba volať na pevnú linku do ambulancie , č. 02/57786369.

       Do priestorov čakárne a ordinácie vchádzajte len v OCHRANNYCH RUŠKACH alebo inej bariérovej ochrane tváre- jeden rodič a jedno dieťa.
       Na vyšetrenie detí do 1. roka života / prevencie, poradne/ si prineste prosim vlastnú podložku.
       V čakárni sa snažte obmedziť pohyb svojho dieťaťa a čo najmenej sa dotýkajte zariadenia čakárne.

       Vykonávajú sa všetky preventívne prehliadky a povinné aj nepovinné očkovania- po predchádzajúcom dohovore.

       Po príchode do čakárne sa prosím zarergistrujte  -  vložením kartičky zdravotného poistenia event. OP rodička-  do nášho elektronického systému s udaním dôvodu návštevy -  toto v prípade telefonického objednávania  neplatí.
       .


       Vzhľadom na to, že stúpa počet ľudí, ktorí neprídu na dohodnutý termín  preventívnej prehliadky/poradne/ bez predchádzajúceho ospravedlnenia-sme nútení pristúpiť k spoplatneniu tohto prepadnutého termínu v sume  5 Eur.        Zobraziť viac

       Čo robiť, ak ste COVID pozitivny ?

       2Aké povinnosti mi vyplývajú ztoho, že som COVID 19 pozitívny? oznámiťsvojupozitivitusvojmuošetrujúcemulekárovi(akotomnemávedomosť),ktorýVámvprípadepotrebyvystavíkaranténnuPN,zostaťvdomácejizoláciialeboinomnaizoláciuuspôsobenomzariadeníalebovizoláciivzdravotníckomzariadení,sledovaťsvojzdravotnýstav(náhlynástupaspoňjednéhoztýchtopríznakov:horúčka,kašeľ,bolestihrdla,dýchavičnosť,únavy,stratačuchuachuti),vprípadeobjaveniasapríznakovbezmeškaniatelefonickykontaktovaťvšeobecnéholekáraaRÚVZ,zdržaťsasociálnychkontaktov(napr.návštevkultúrnych,spoločenských,športovýchaleboinýchhromadnýchpodujatíaleboprijímaniaosôbalebovykonávaniaspoločenskýchaktivítvmiesteizolácie)zdržaťsacestovania,zdržaťsaúčastinavýučbovýchaktivitáchsvýnimkoue-learningovýchforiem,
       zdržaťsapracovnejčinnostisvýnimkouprácevmiestedomácejizolácie,
       zdržaťsaakýchkoľvekčinností,ktorésivyžadujúopustiťmiestoizoláciealeboprijímaťvmiesteizolácievnímavéosoby.Čobystemalirobiťdoma?Naochranuostatnýchdomasachorýčlovek:pokiaľjetomožné,držíďalejodostatnýchosôbvdomácnosti,akmusíbyťvblízkostiinýchľudí,nosírúško,prikýchaní,kašľaníasmrkanípoužívajednorazovépapierovévreckovky,ktoréhneďpopoužitízahodídobezkontaktnéhoodpadkovéhokašaaumyjesirukymydlomavodou(najmenej20sekúnd)apoužijealkoholovýdezinfekčnýprostriedoknaruky,pokiaľjetomožné,jevsamostatnejizbeapoužívakúpeľňuoddeleneodostatnýchosôbvdomácnosti,vprípade,žetoniejemožnézariadiť–nesmieizbuzdieľaťsrizikovýmiosobami(prevek,prezávažnúzákladnúdiagnózu)akúpeľňupoužívaakoposledný,následnejuumyjeadezinfikuje,používavyčlenenýsamostatnýriad,poháre,príbory,ktorénezdieľasostatnýmičlenmidomácnosti,popoužitíjeichpotrebnéumyťvumývačkeriadualeboumyťručnevteplejvodesdetergentom,používasamostatnúposteľnúbielizeňauterákyanezdieľaichsostatnýmičlenmidomácnosti,akchoráosobanemôženosiťrúškonatvári,vtomprípadetomusianosiťjehoopatrovatelia,keďsúvtejistejmiestnosti.Vpriestorochdomácnosti/inejlokality,kdesavykonávadomácaizoláciachoréhoZaistiť,abymalispoločnépriestoryvdomácnostidobrúapravidelnúvýmenuvzduchunajmäotvorenýmoknom,počasdomácejizoláciesanesmúprijímaťnávštevy,vstup do domu/bytu, kde ste vdomácej izolácii, majú len:oosoby, ktoré tam bývajú,oposkytovateľ zdravotnej starostlivosti vprípade potreby,oak bývate vrodinnom dome, môžete ísť do svojej súkromnej záhrady alebo na dvor,
        
        
       3oak bývate v byte, môžete ísť na súkromný balkón,ovprípade, že potrebujete kúpiť potraviny, iný tovar alieky, musíte požiadať inú osobu opomoc (ktorá nie je vkaranténe), aby Vám doniesla nákup kVašim vchodovým dverám . Nákup si môžete objednať aj telefonicky alebo e-mailom. Pokyny pre dodanie tovaru musia uvádzať, že nákup by mal byť dodaný pred vchodové dvere
       ,všetcičlenoviadomácnostibymalidodržiavaťosobnúarespiračnúhygienu,dôkladneačastosiumývaťrukyapodľapotrebydezinfikovaťalkoholovýmdezinfekčnýmprostriedkomnaruky,posteľnúbielizeňauterákychorejosobyjepotrebnépraťnačonajvyššejteplote(podľacharakterutkaniny),apripranípoužiťpracíprostriedok,akjetomožné,nosteprimanipuláciisbielizňourukaviceapomanipuláciisbielizňousidobreumyteruky(ajkeďstemalirukavice),každýdeňjepotrebnéočistiťadezinfikovaťvšetkyrizikovépredmetyamiesta,napr.kľučkynadverách,spínačesvetiel,hračky,diaľkovéovládače,držadládrezu,pultyatelefóny,akjetomožné,hračkychoréhodieťaťauchovávajteoddeleneodostatnýchhračiek.Akochrániťostatnýchvosvojejkomunite?Choráosobazostávadoma,pokiaľnepotrebujelekárskustarostlivosť,ostatníčlenoviadomácnostizostávajúvdomácejkaranténe,postupujúpodľapokynovpríslušnéhovšeobecnéholekára(vprípadedetívšeobecnéholekárapredetiadorast),alebomiestnepríslušnéhoRÚVZ,otom,ktoaakodlhomázostaťdoma,akmusiačlenoviadomácnostiodísťzdomu(lenvnevyhnutnýchprípadoch),nosianatvárirúškoaudržiavajúmedzisebouaostatnýmiľuďmidištančnúvzdialenosťnajmenej2metre,dôslednesidezinfikujúrukypoodchodezmiestaizoláciechorého.keď ste COVID 19 pozitívny nesmiete opustiť miesto, kde ste nahlásili pobyt počas svojej karantény okrem:oprípadunúdze,opri potrebe základnej zdravotnej starostlivosti,onesmiete chodiť na verejné miesta vrátane obchodov, kultúrnych spoločenských ašportových udalostí, ani sa zúčastňovať súkromných akcií (rodinné oslavy, apod.),onesmiete používať hromadnú dopravu alebo taxík,onesmiete nikoho navštevovať,onesmiete prijímať návštevy, vstup do domu/bytu, kde ste vkaranténe, majú len:oosoby, ktoré tam bývajú,oposkytovateľ zdravotnej starostlivosti vprípade potreby,
       ak bývate vrodinnom dome, môžete ísť do svojej súkromnej záhrady alebo na dvor, ak bývate v byte, môžete ísť na súkromný balkón,
       vprípade, že potrebujete kúpiť potraviny, iný tovar alieky, musíte požiadať inú osobu opomoc (ktorá nie je vkaranténe), aby Vám doniesla nákup kVašim vchodovým dverám . Nákup si môžete objednať aj telefonicky alebo e-mailom. Pokyny pre dodanie tovaru musia uvádzať, že nákup by mal byť dodaný pred vchodové dvere.Kedyzavolaťpríslušnémuvšeobecnémulekárovi-VLD/VLDD?
        
        
       4Vprípade aj miernych klinických príznakov, kontaktujte telefonicky svojho príslušného lekára primárneho kontaktu a dohodnite sa na ďalšom postupe:
       ak by ste mali závažné príznaky: odýchavičnosť, ťažkosti sdýchaním, tlak alebo bolesť na hrudníku:volajte záchrannú zdravotnú službu.
       Aksazdá,žeosoba,oktorúsastaráte,chorľavie,ihneďzavolajtelekára.Povedztelekároviojejpríznakochaotom,čibolatestovanána(COVID-19).
       Akpotrebujúísťklekárovi:ovopred sisním telefonicky dohodnite stretnutie,opoužitetvárovérúškopripresune.Čoinébystemalivedieť?
       Aksastaráteoniekohoskoronavírusomaleboktomápríznakykoronavírusu,pokračujtevtýchtoopatreniach,kýmvášlekáralebomiestnezdravotnéoddelenienepovie,žejebezpečnéprestaťstýmZobraziť viac

       Ordinačné / otváracie hodiny a mapa

       • Pondelok Chorí pacienti
       • Utorok chorí pacienti
       • Streda chorí pacienti
       • Štvrtok chori pacienti
       • Piatok Chorí pacienti

       Poznámka: Odbery: Pondelok, Streda, Štvrtok, Piatok - po dohovore V čase poradní nevybavujeme inú agendu ani chorých pacientov, prosíme Vas o dodržiavanie ordinačných hodin dľa vyznačenia. Ďakujeme.

       O zariadení

       Od 9.3.2020 vzhladom na pandémiu ochorenia COVID 19  z dôvodu opatrení zabraňujúcich šírenie infekcie v zmysle hromadeniu sa pacientov v čakárni je NUTNÉ  TELEFONICKY nás kontaktovať 02/5778 6369 a DOHODNÚŤ si termin na určitý čas. Po konzultácii s lekárom alebo sestrou po vyhodnotení stavu budete pozvani na vyšetrenie alebo pri menej závažnom stave bude ordinovaná liečba dištančne.

       Uvedené ordnačné hodiny sú pre pacientov chorých, s potvrdeniami...atď
       Preventívne prehliadky sú mimo týchto hodín a sú len na objednanie / bez poplatku/.

       Ďalšie informácie       v čase poradní  - vymedzené ordinačné hodiny-  telefóny nezdvíhame

       mobilný telefón je určený len na naozaj nevyhnutné súrne prípady, preto ho prosím Vás nezneužívajte /v iných ambulanciách sa za poskytnutie mobilného čísla platí/

       informácie o výsledkoch sú v čase ordinačných hodín na pevnej linke 02/57786369       pacienti-alebo rodičia detí- ktorí prichádzajú do ambulancie autom si môžu na vrátnici vyzdvihnúť parkovaciu kartu, ktorá im umožní zaparkovať aj na rezidentskom mieste        

       Zaradenie zariadenia: Všeobecný lekár - deti a dorast , Neštátna | Staré Mesto

       Podrobnosti

       Poisťovňa

       • DÔVERA ZP [24]
       • VšZP [25]
       • Union ZP [27]

       Ostatné

       • Príjem nových pacientov

       Patrí pod zariadenia

       Poliklinika Mýtna- Hedak a.s